ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2562 / 17:01:37  
จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มมาตรการเกี่ยวกับการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควันในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มมาตรการเกี่ยวกับการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควันในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มมาตรการ เกี่ยวกับการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ผู้ใดฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศอย่างเคร่งครัด ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ซึ่งประกาศดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อวกาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ โดยโคมลอย โคมไฟ ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี ให้จุดและปล่อยตั้งแต่ 19.00 - 01.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้น เฉพาะการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อย ตั้งแต่ 10.00 - 12.00 น. ในการนี้วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี (กระทงใหญ่) โดยจุดและปล่อยเวลา 19.00 - 01.00 น. ของวันถัดไป เฉพาะโคมลอย และโคมไฟ ห้ามปล่อยโคมควัน
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อย หรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหากมีผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเส้นทางการบิน เครื่องบิน เข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ และเขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 (เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ) ใน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทั้ง 16 ตำบล อำเภอหางดง ครอบคลุมทั้ง 11 ตำบล อำเภอสารภี ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร หากสถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน ที่อยู่ในเขตและนอกเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อย ไม่น้อยกว่า 15 วัน

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 846

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738