ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2562 / 16:25:56  
ขยายเวลาบรรเทา ค่าไฟ ค่าน้ำ และคืนภาษี แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขยายเวลาบรรเทา ค่าไฟ ค่าน้ำ และคืนภาษี แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขยายเวลาบรรเทา ค่าไฟ ค่าน้ำ และคืนภาษี แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีผลสรุปให้มีการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา และมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีบัตรฯ สนับสนุนให้มีจำนวนผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟและค่าน้ำประปา ได้แก่
          1. สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน หากใช้เกิน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
          2. สิทธิใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยผู้มีบัตรฯ ต้องนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปา นครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในทุกสิ้นเดือนหน่วยงานดังกล่าว จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนด ให้กรมบัญชีกลาง จากนั้นกรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่อง e-Money ของเดือนถัดไป โดยผู้มีบัตรฯ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ซึ่งมาตรการนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563
          ในส่วนของมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ถือบัตรได้ชำระราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค (ไม่รวมสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ร้านจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง โดยระบบจะแยกยอดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระแล้ว และกรมบัญชีกลางจะนำเงินร้อยละ 5 มาจ่ายชดเชย โดยโอนเข้าช่อง e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีบัตรฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 500 บาท/คน/เดือน ดังนั้น ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเงินภาษี VAT คืน 5% เข้า e-Money ไม่เกิน 500 บาท/คน/เดือน ซึ่งมาตรการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวโดย : นันธิกา กิจปาโล/จุฑารัตน์ น้ำพ่วง
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 293

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738