ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2562 / 16:27:58  
การให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าว
การให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าว
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง แจ้งว่า การพิจารณาเรื่องให้สัญชาติและการตรวจสอบการขอสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีขั้นตอนและกระบวนงานตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รัดกุม ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติในหลายระดับชั้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการกระทำทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย

          การขอสัญชาติไทย จำแนกได้ ๒ ประเภท คือ ๑. คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ (ไม่ได้เกิดในประเทศไทย) จะมีช่องทางในการขอสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและการขอถือสัญชาติไทยตามสามีไทย โดยเริ่มยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ตามภูมิลำเนา) ซึ่งมีคณะทำงานระดับจังหวัดตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก่อนส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาต เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท (กรณีขอแปลงสัญชาติไทย) เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป
          ๒. คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย เช่น กรณีการขอลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติไทย เพราะประกาศของคณะปฏิวัติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ จะต้องมีการยื่นคำขอต่อนายอำเภอ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นายอำเภอจะอนุมัติและส่งคำร้องไปยังสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องก็จะกำหนดเลขประจำตัว ๑๓ หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งอำเภอเพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอมาดำเนินการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป
          กรณีการขอสัญชาติไทยให้แก่บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ ครม. กำหนด โดยจะต้องยื่นคำขอต่อนายอำเภอเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อน และถ้าผู้ขอมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จะต้องส่งคำร้องพร้อมหลักฐานไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วน จึงจะพิจารณาอนุมัติและส่งคำร้องไปยังกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบในขั้นสุดท้าย แล้วจึงกำหนดเลขประจำตัว ๑๓ หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งจังหวัด อำเภอ เพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป
          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ข่าวโดย : นันธิกา กิจปาโล/ศศิวรรณ บรรพบุรุษ
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 710

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738