ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2562 / 21:16:27  
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
คณะสงฆ์จังหวัดแพร่จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ โดยมียอดเงินในการจัดทอดผ้าป่าทั้งสิ้น จำนวน 189,289 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติและแก่ชาวโลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในชั้นสูง สามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธเจ้าได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต ดังนั้น ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 13 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2547 เป็นทุนเริ่มแรก และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า การเสริมสร้างความรู้ของ พระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน เป็นคุณประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้น คณะสงฆ์จังหวัดแพร่โดยพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังวัดแพร่จึงร่วมกับข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ โดยมียอดเงินในการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวน 189,289 บาท สำหรับอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแพร่นั้นได้กำหนดให้จัดนำผ้าป่ามาทอดถวายรวมกันด้วย /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738