ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 11:11:32  
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาลให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต)
- ให้ทุกหน่วยงานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยประสานการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการประเมิน วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์แจ้งเตือน และสร้างการรับรู้ให้ประชาชน
- เมื่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน(50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในการแก้ไขปัญหา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับ(ระดับ 1-4) ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่หรือควบคุมแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน โดยการบังคับใช้กฎหมายในการหยุดกิจกรรมที่มีผู้ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้สภาพอากาศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
- ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง (เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ในการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งระมัดระวังการสื่อสารถึงประชาชน อย่าให้เกิดการตื่นตระหนก และกำหนดสถานที่พักชั่วคราว พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานในการจัดระบบที่พักชั่วคราวที่สามารถป้องกัน และมีระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตลอดจนการบริการสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ห้องประชุมเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรืออื่น ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควัน//

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 216

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738