ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 11:28:38  
จ.น่าน ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุ ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2562 -2563
จ.น่าน ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุ ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2562 -2563
จ.น่าน ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุ ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2562 -2563 วางมาตรการเชิงรุก ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ Single Command บังคับใช้กฎหมาย ลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟ และมาตรการลดฝุ่นละออง พร้อมประสานการปฏิบัติกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ (16/10/62) จังหวัด ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุ ภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2562- 2563 โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายณรงค์ อินโส หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการทหาร ตำรวจ ป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่จะเกิดขึ้น ในห้วงดังกล่าว โดยแผนที่เสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและดอยสูง มีพื้นที่ล้วนเป็นป่าสงวน และ ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ ประชาชนชาวน่าน ที่อาศัยบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวโพด และพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน และพื้นที่ในโครงการ อันมีผลต่อการเตรียมดินและพื้นที่เพื่อเพาะปลูก
ดังนั้น ทางจังหวัดน่าน ได้ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ห้วงปี 2562 – 2563 เพื่อรับมือและวางมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข เป็นมาตรการเชิงรุก แบ่งช่วงระยะเวลา 3 ช่วง คือ 1.ช่วงเตรียมการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ประชุมจัดการเชื้อเพลิง ชิงเผา ทั้งพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่า พื้นที่ริมทาง พื้นที่ชุมชน และเขตเมือง การทำแนวกันไฟ การให้ความรู้เครือข่าย 2.ช่วงรับมือแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนวิกฤต ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยให้รายงานข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ การระดมสรรพกำลัง การเคลื่อนกำลังจากพื้นที่อื่นเข้าในพื้นที่เสี่ยง และการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และดับไฟ และ ช่วงวิกฤต ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ Single Command การบังคับใช้กฎหมาย การลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟ มาตรการลดฝุ่นละออง และประสานการปฏิบัติกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.ช่วงฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไหม้ ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรชุมชนปลอดการเผา การมีส่วนร่วมภาคเอกชน ประชาชน และช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศ มีแนวทางปฏิบัติการตามมาตรการ “4 พื้นที่ 5 การบริหารจัดการ” ดังนี้ 1.มาตรการเชิงพื้นที่ ให้แบ่งพื้นที่เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการควบคุมไฟป่า โดยจัดทาแนวป้องกันไฟ การจัดกำลังลาดตระเวนให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน และอาสาสมัครภาคประชาชน การประกาศเขตพื้นที่ห้ามเผา ประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ให้ผู้นำท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สร้างกฎ กติกา การห้ามเผาป่าขึ้นมาบังคับใช้กันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดทำบัญชีผู้มีพฤติกรรมการเข้าป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ ทั้งนี้พื้นที่เกษตรกรรม ดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร การห้ามเผาเด็ดขาดและการรณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลายหรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืชฤดูแล้ง และการแปรวัสดุการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำสารชีวมวล การทำปุ๋ยหมัก ทำอาหารสัตว์ ตลอดจนให้ผู้นำาท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรลักลอบเผา พื้นที่ชุมชน/เมือง ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกฎกติการ่วมกันของชุมชน โดยใช้กลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังป้องกันการเผาในพื้นที่ชุมชน/เมือง และให้จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบล/หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบมาตรการและแนวทางการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด พื้นที่ริมทาง จัดกำลังอาสาสมัคร จิตอาสาทำการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และกำจัดเศษวัสดุ ขยะ ใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทาง เพื่อไม่ให้มีเชื้อไฟและใช้เป็นแนวกันไฟ

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 271

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738