ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 11:48:39  
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล สร้างความเข้มแข็งและกำหนดแนวทางให้นักวิจัย 16 คณะ 2 วิทยาลัย ให้ครอบคลุมในจังหวัดพะเยาให้ครบทั้ง 9 อำเภอ

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2564 และหารือการจัดทำเล่มรายงาน 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2562 เพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “1คณะ1โมเดล” ณ ห้องชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมฯ และมี ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ)รวมถึงคณบดี ผู้ช่วยคณบดี นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 59 คน จาก 16 คณะ 2 วิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อชี้แจงประเด็นการเขียนข้อเสนอตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 – 2570 มุ่งเน้นการเขียนข้อเสนอตาม Platform 5 “การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการเชิงพื้นที่ และลดความเลื่อมล้ำ” โดยจะกระจายให้คณะและวิทยาลัย เขียนข้อเสนอให้ครอบคลุมในจังหวัดพะเยาให้ครบทั้ง 9 อำเภอ
สำหรับโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เป็นกิจกรรมหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ที่สร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ช่วยชาวบ้านคิดและแก้ปัญหา ต่อยอดความรู้เกิดเป็นการสร้างงานและรายได้คนในชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมนี้จะมีการต่อยอดและขยายพื้นที่การดำเนินโครงการออกไปเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดพะเยา ภายในปีงบประมาณ 2564 ก่อเกิดเป็นความเข็มแข็งและยั่งยืนของชุมชนตามปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งยังตอบสนองนโยบายระดับประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 408

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738