ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2562 / 11:50:11  
ภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจฯ ข้าวหอมมะลิพะเยา
ภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจฯ ข้าวหอมมะลิพะเยา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน 2 รุกเชื่อมตลาดข้าวหอมมะลิพะเยา จัดงาน มหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอมมะลิพะเยา

นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา เชียงราย และแพร่ น่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตรในฐานะ เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืช ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ชา กาแฟ ผลไม้ หลากหลายชนิด ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งมีภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้งกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการเชื่อมโยง การค้าการลงทุนประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ และกลุ่มจังหวัดมีแผนการพัฒนา กลุ่มจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล ให้มีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจในอนาคต
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงาน “มหกรรมเชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ข้าวหอม มะลิพะเยา” ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัด พะเยา ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิพะเยา ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และชนะเลิศการ ประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ในหลายปีที่ผ่านมา รวมถึง ปีการเพาะปลูก 2561/62 อีกด้วย ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม 1. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching 2.การจัดจาหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 3.การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร 4.การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทาตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายได้ พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ข่าวโดย : อานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738