ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 15:56:01  
วุฒิสภาเตรียมจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วุฒิสภาเตรียมจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วุฒิสภาเตรียมจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2562

พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ เตรียมนำสมาชิกวุฒิสภากว่า 10 คน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤศจิกายน 2562 โดยวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เดินทางถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงบ่าย จากนั้นคณะจะเข้าสักการะพระธาตุดอยกองมู ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.คณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้แก่แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ด้านการค้าชายแดน ด้านการท่องเที่ยวและด้านหมอกควัน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารราชการของจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ. ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป่าชุมชน ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.คณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนพบปะประชาชนเพื่อรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในการลดความเหลื่อมล้ำ ในด้านที่ทำกินของประชาชนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับประชาชนในด้านต่างๆ เช่นด้านที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา10.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชน บ้านนาป่าแปกและบ้านรักไทย ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านรักไทย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพบปะประชาชนและรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆเช่นด้านสินค้าเกษตร ด้านการขนส่งสินค้าเกษตร ช่วงบ่ายเดินทางไปโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริปางตอง จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ที่กุงคุณลุง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ
จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นในวัน เวลาดังกล่าว/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738