ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 16:20:03  
สว. โซนเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่
สว. โซนเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อนำปัญหาความต้องการไปประสานต่อคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ ของวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(8พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) พร้อมคณะ ร่วมกับจังหวัดแพร่โดยนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดเวทีพบปะและรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยแบ่งกลุ่มปรึกษาหารือ ทั้งการเสนอปัญหา + ความต้องการ และแนวทางการแก้ไข โดยมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมเป็นพี่เลี้ยง ภาคเอกชนได้แก่ นายกล้านรงค์ จันทิก และนายสมชาย หาญหิรัญ ภาคประชาชน มีนายจิรชัย มูลทองโร่ย และนายณรงค์ อ่อนสะอาด ส่วนภาคประชาสังคม มีคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ , นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และนายมณเฑียร บุญตัน โดยทั้ง 3 กลุ่มได้ถกปัญหาประเด็นสำคัญคือ ปัญหาหมอกควัน , การท่องเที่ยว , ที่ดินทำกิน , การบริหารจัดการน้ำ และปัญหาอื่นๆ โดยปัญหาหมอกควันนั้น ทั้ง 3 กลุ่ม เสนอความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน คือต้องการให้ประชาชนได้รับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมแก้ไข การกำหนดวันห้ามเผานั้น ต้องกำหนดเป็นแนวทางเดียวกันทั้ง 9 จังหวัด นำเศษวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าแทนการเผาทิ้ง ด้านการท่องเที่ยว นั้นเห็นว่า อยากเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น หาจุดเด่นและจุดขายของชุมชน ตลอดจนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้านที่ดินทำกิน พบว่าปัญหาคือไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน และพื้นที่ส่วนใหญ่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่า จึงอยากผลักดันให้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ด้านการบริหารจัดการน้ำ มีความต้องการแหล่งเก็บกักน้ำ ทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำต่างๆ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในลำห้วยแม่คำมี การขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขิน การจัดการน้ำในแม่น้ำยม เป็นต้น ด้านนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่มาให้คำแนะนำ ให้ความเห็น ในครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับ ที่เป็นประโยชน์จะนำไปสานต่อ ต่อยอด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานแบบบรูณาการร่วมกัน และคณะทีมของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ ก็จะมาติดตามงานเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง ตลอดในช่วงการดำรงตำแหน่ง ใน 5 ปี นี้ ฉัตรชัย พวงขจร/ ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738