ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2562 / 06:52:54  
สว. ลงพื้นที่น่าน รับฟังความคิดเห็นภาครัฐ และประชาชน นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
สว. ลงพื้นที่น่าน รับฟังความคิดเห็นภาครัฐ และประชาชน นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
สว. ลงพื้นที่น่าน รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ การจัดการที่ดิน คทช. การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การพัฒนาชายแดนห้วยโก๋น การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงทิศทางการขยายผังเมือง เพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 6 ประเด็นสำคัญ คือ ่
1.ด้านการจัดการที่ดินชุมชน (คทช.) มีเป้าหมายในการขอใช้พื้นที่ทั้งหมด 270,000 ไร่ ซึ่งขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว 131,531 ไร่ มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 88,454 ไร่ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรมป่าไม้ จำนวน 43,252 ไร่
2.การขอแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาและขยายพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่านใช้ผังเมืองรวม พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณะ ตามความต้องการของส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน จึงได้มีการแก้ไขผังเมืองจังหวัดน่าน ขณะนี้ได้ส่งรายละเอียดขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ แล้ว อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อประกาศฯ ต่อไป
3.การพัฒนาด่านชายแดนห้วยโก๋นเพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ โดยขอให้กรมทางหลวง กรมศุลกากร และกรมป่าไม้ ร่วมกันแก้ไข โดยมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ประสาน
4.การผลักดันต่อยอดภูมิปัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประชาชนจังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน โดยเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์น่าน
5.ปัญหาหมอกควันไฟป่า นำเสนอมาตรการบริหารจัดการ 4 พื้นที่ ทั้งในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่ริมทาง โดยมีระบบบัญชาการ จัดตั้งศูนย์บัญชาการจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีเอกภาพ
และ 6.ด้านการท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการร่วมกันรักษาทรัพยากรท้องถิ่น และสร้างมูลค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวไว้ซึ่งเอกลักษณ์
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ในประเด็นด้านต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว และยังเป็นการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738