ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2562 / 13:45:28  
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ Taiwan ICDF นําองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาพืชไปประยุกต์ใช้ ..//
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ Taiwan ICDF นําองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาพืชไปประยุกต์ใช้  ..//
มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับTaiwan ICDF จัดงานสัมมนา 2019 Royal Project Foundation and Taiwan ICDF Symposium ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยต่อยอดพัฒนาพืชต่อไป..//

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง และ Taiwan ICDF จัดงานสัมมนา 2019 Royal Project Foundation and Taiwan ICDF Symposium : Technical Cooperation on Integrated Crop Management in Royal Project Area เพื่อสรุปผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และ Taiwan ICDF รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็น เพื่อนําองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาพืชไปประยุกต์ใช้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากหน่วยงานของไต้หวัน และในปี พ.ศ. 2554 หน่วยงาน Taiwan ICDF ได้เข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือด้านวิชาการ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก และงานอารักขาพืช ทำให้มูลนิธิโครงการหลวงสามารถผลิตยอดพันธุ์มันเทศ ส่งเสริมแก่เกษตรกรปลูกมากกว่า 350,000 ยอด มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใช้ความร้อนเพื่อเพิ่มคุณภาพของดอกกลอริโอซา คัดเลือกต้นตอองุ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการหลวงได้ 2 สายพันธุ์ สามารถผลิตเป็นต้นกล้าเพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นอาชีพได้สำเร็จ และ Taiwan ICDF ยังได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนเทคนิคกับนักวิชาการของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องในด้านการอารักขาพืช
นอกจากนี้ได้มีการศึกษาการระบาดของแมลงวันผลไม้ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โดยสร้างแบบจำลอง GIS เพื่อวิเคราะห์การระบาดของแมลงวันผลไม้ เผยแพร่ทางเว็บไซด์เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้ด้านการอารักขาพืชที่เหมาะสมแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงกว่า 150 ราย
สำหรับความร่วมมือในระยะต่อไป ซึ่งเป็นระยะที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565 มูลนิธิโครงการหลวง และ Taiwan ICDF ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อเนื่อง เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรนพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่สูงอื่น ๆ ต่อไป

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738