ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 12:52:24  
คณะผู้แทนองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทยศึกษาดูงานการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย
คณะผู้แทนองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทยศึกษาดูงานการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการภาคีเครือข่ายรถโรงเรียนจังหวัดเชียงราย รายงานความสำเร็จการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย ยังเป็นจังหวัดนำร่อง แม่แบบรถโรงเรียนของประเทศ

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายเดเนียส เคอร์เทสซ์ ( ดร. Daniel Kertesz) ผู้แทนองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย และนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้ศึกษาดูงานแผนงานการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการแผนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการภาคีเครือข่ายรถโรงเรียนจังหวัดเชียงรายและคณะพี่เลี้ยงแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร หรือ สอจร. ได้นำเสนอผลดำเนินงานการจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สอจร.และจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเชียงรายภายใต้กิจกรรม ภาคีเครือข่ายร่วมใจ เสริมสร้างระบบรถรับส่งนักเรียน ได้พัฒนาจัดระบบรถนักเรียนทุกคันในจังหวัดเชียงราย ให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง ที่ต้องใช้บริการรถรับส่งนักเรียน ปัจจุบันมีรถนักเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 คัน โดยรถทุกคันสามารถให้บริการตามมาตรฐานที่จังหวัดเชียงราย กำหนด ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแล และจังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่แบบระบบรถโรงเรียนของประเทศ ในการนี้ นายเดเนียส เคอร์เทสซ์ ( ดร. Daniel Kertesz) ผู้แทนองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย และนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุและนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันติดสติ๊กเกอร์ให้กับรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย ที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดเชียงราย .. นายเดเนียส เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับทราบและพบว่าทุกคนมีส่วนร่วมในบทบาทของตนเองในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการขับเคลื่อนไปด้วยดี ขอให้มีการถอดบทเรียนในโครงการนี้ ให้เก็บรวบรวมเป็นข้อมูล ข้อสรุป เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายผลต่อไป ซึ่งรับรู้ผลความสำเร็จของการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738