ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 14:02:44  
คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 5
คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 5
เช้าวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 พล.ต. อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรับทราบแผนการปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ เปิดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

โดย พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน. จังหวัดเชียงราย (ท.) เป็นประธานในการประชุม Warroom ของจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.ฝ่ายข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับจังหวัดเชียงรายได้รณรงค์โดยใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างความเข้าใจ รับรู้ เข้าถึง และมีส่วนร่วม โดยในอำเภอที่เสี่ยงต่อการเผาได้ร่วมกับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนรายการประจำอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เน้นการปลูกพืชยืนต้นทดแทนพืชเชิงเดียว การจัดทำโครงการเกษตรปลอดการเผา และโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกองปุ๋ยหมัก พร้อมไปกับการดำเนินโครงการหนึ่งเสวียงหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเสวียนหนึ่งวัด และหนึ่งเสวียนหนึ่งโรงเรียน และใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ในเขตตัวอำเภอเมืองเชียงราย ตลอดจนบริษัทห้างร้าน และหมู่บ้านชุมชน ยังได้ร่วมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผาอีกด้วย นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยจัดให้มีกิจกรรมการทำความดีด้วยหัวใจของจิตอาสาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3,000 คน การจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของส่วนราชการ ประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ของจิตอาสา เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) ยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล (VTC) ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดแพร่ให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและกว้างขวางอีกด้วย

ข่าวโดย : น.ส.ภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738