ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 15:16:27  
จังหวัดแพร่เตรียมพร้อมรับโครงการไฟป่าและหมอกควันปี 2562- 2563
จังหวัดแพร่เตรียมพร้อมรับโครงการไฟป่าและหมอกควันปี 2562- 2563
จังหวัดแพร่เตรียมพร้อมรับโครงการไฟป่าและหมอกควันปี 2562- 2563 เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(13พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมระบบทางไกล (VTC) ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณการประชุมทางไกลร่วมกับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทั้ง 8 อำเภอ เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการตามการดำเนินงาน และแผนเผชิญเหตุไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดแพร่ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กำหนดให้ 9 จังหวัดภาคเหนือ เร่งจัดทำบัญชีผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 กำชับให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอ โดยใช้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดกำลังพลเข้าไปสำรวจเฝ้าระวังพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ทุกจังหวัดจัดเตรียมพื้นที่จำนวน 2 จุด เพื่อเตรียมพร้อมการอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ดับไฟป่า ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จัด วิทยากรเข้าร่วมอบรมกับทางจังหวัดในเร็วๆนี้ จากนั้นจังหวัดแพร่ได้ร่วมประชุมกับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละอำเภอ และของแต่ละหน่วยงานตามแผนการดำเนินงานของจังหวัดโดยเน้นย้ำ 3 แนวทางดำเนินงานได้แก่ 1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นพื้นฐานกิจกรรมดำเนินการได้แก่ การตั้งด่านวันจันทร์ เป็นหน่วยขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัด กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ แนวทางที่ 2. การดำเนินงานทุกมาตรการตลอดทั้งปี ได้แก่ ทำทุกมาตรการตลอดทั้งปี สูตร 831 (แปด-สาม-หนึ่ง) โดย 8 เดือน ดำเนินการทุกมาตรการตลอดทั้งปี 3 เดือนประกาศวันห้ามเผา และปิดป่าแบบมีเงื่อนไข 1 เดือน ถอดบทเรียน และสรุปประมวลผล แนวทางที่ 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงและบุคคลกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการธนาคารใบไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดการเผา เป็นการสร้างจิตสำนึกไม่เผาใบไม้ ขยะ วัชพืชต่างๆ เพื่อให้นำไปฝากไว้ที่ธนาคารใบไม้ของทุกหมู่บ้าน ทุก 3 เดือน จะมีการรวบรวมนำไปทำปุ๋ย ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การทำเกษตรปลอดการเผาตามนโยบายของรัฐบาล /. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ / รายงาน

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738