ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤศจิกายน 2562 / 14:14:10  
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562

นางสาวอาภรณี ครุธาผาสุก พนักงานอาวุโส สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตกรร พ.ศ. 2561 ให้ประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี หลังสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร กรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน ให้เลขาธิการประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกิน 60 วัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนเกษตรกรเฉพาะกิจ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ออกประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 โดยขอรับแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.054 449734 , 054 449537 ในวันเวลาราชการ


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738