รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดโครงการ `ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ` ส่งเสริมการปลูกข้าวและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยแก่นักเรียน 11 สิงหาคมนี้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดโครงการ `ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ` ส่งเสริมการปลูกข้าวและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยแก่นักเรียน 11 สิงหาคมนี้
(30/07/2558)

พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง รวมใจแสดงพลังธรรม นุ่งขาวห่มขาวประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง นุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมประกอบพิธีหล่อเทียนและประทีปธรรมประจำพรรษา ที่ อาคารศาลาการเปรียญ สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านฮ่องกอก ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา นุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ละความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และร่วมแสดงพลังธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีหล่อเทียนและประทีปธรรมประจำพรรษา ร่วมทำบุญบริจาคทานเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
(30/07/2558)

จังหวัดลำปางกำหนดให้ `ปลารากกล้วย` เป็นปลาประจำจังหวัดลำปาง เตรียมวิจัยเพาะพันธุ์คืนถิ่นสู่แม่น้ำวัง อนุรักษ์ไว้ให้คู่กับจังหวัดลำปางตลอดไป

จังหวัดลำปางกำหนดให้ `ปลารากกล้วย` เป็นปลาประจำจังหวัดลำปาง เตรียมวิจัยเพาะพันธุ์คืนถิ่นสู่แม่น้ำวัง อนุรักษ์ไว้ให้คู่กับจังหวัดลำปางตลอดไป
(30/07/2558)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชวนคนลำปางลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชวนคนลำปางลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
(30/07/2558)

จ.ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำภาค ระดมศิลปินปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ สืบสานถ่ายทอดองค์ความรู้ `ภาษาไทยถิ่นเหนือ` ให้แก่เด็กเยาวชนคนลำปาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ องค์กรภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษา เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ นำเครือข่ายภาคประชาชนอาสาสมัครท้องถิ่นฯ ร่วมเวทีเสวนา ทำกิจกรรมสืบสานถ่ายทอดองค์ความรู้ `ภาษาไทยถิ่นเหนือ` สร้างสำนึกรักมรดกวัฒนธรรมชาติแก่เยาวชน ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ตัวแทนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นักวิชาการ ศิลปิน ปราชญ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมรักษามรดกทางวัฒนธรรม
(30/07/2558)

จังหวัดลำปาง กำหนดให้ปลารากกล้วย เป็นปลาประจำจังหวัดลำปาง

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แม่น้ำวังที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ มีสภาพเสื่อมโทรมและตื้นเขิน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศวิทยา ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรประมงโดยเฉพาะปลารากกล้วย ซึ่งเป็นสัตว์น้ำประจำถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง ในอดีตพบมากในแม่น้ำวังและแม่น้ำสาขา แต่ปัจจุบันปลารากกล้วยในแม่น้ำวังมีจำนวนลดลงอย่างมากและหายาก เนื่องจากถูกจับขึ้นมาเพื่อการบริโภคมากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ขณะที่ศักยภาพของการแพร่ขยายพันธุ์ในธรรมชาติลดน้อยลง ไม่ทันต่อความต้องการ
(29/07/2558)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.