รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

เสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถนนสายวัฒนธรรมลำปาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเวทีเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เพื่อหาแนวทางสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
(01/09/2557)

จ.ลำปาง จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ สู่ความปรองดองสมานฉันท์

พระสงฆ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง เข้ารับการถวายความรู้ เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ความปรองดองสมานฉันท์
(01/09/2557)

จ.ลำปาง จัดประชุมสัมมนา `การจัดรูปที่ดิน` เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง จัดการประชุมสัมมนา เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการจัดรูปที่ดิน ตามโครงการ `การจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง` พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศุภชัย เอื่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคธุรกิจ และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนา
(31/08/2557)

จ.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานแบบบูรณาการจังหวัด

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ ประจำปี 2557 ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดลุ่มน้ำวัง(จังหวัดลำปาง-ตาก) และร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาและรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
(31/08/2557)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ประสบอุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานหลายชั่วโมง เมื่อช่วงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ในเขตท้องที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งพืชผล และพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลเวียงมอก, ราษฎรหมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 และ8 ของตำบลแม่วะ
(30/08/2557)

จังหวัดลำปางจัดแสดง แสง สี เสียง และสื่อประสม บนถนนสายวัฒนธรรม

จังหวัดลำปางจัดแสดง แสง สี เสียง และสื่อประสม ตำนานเวียงละกอนเขลางค์ บนถนนสายวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
(30/08/2557)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

รายการใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 18.00 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.

รายการ สนุกคิดกับศูนย์วิทย์ลำปาง

      โดย ทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง