รับฟังวิทยุออนไลน์ สวศ.ลำปาง

รับฟังโดย Windows Media Player

ข่าวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสืบสานแนวพระราชดำริ และเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านคุณภาพชีวิต มิติด้านการเกษตร มิติด้านวิถีชีวิต และมิติด้านอื่นๆ (ตามความสอดคล้องกับพื้นที่/ภูมิสังคม)
(24/06/2559)

ขอเชิญร่วมงานนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือสู่ตลาด AEC ในงาน Lanna Agri Smart

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าเกษตร ภายใต้ชื่อ Lanna Agri Smart ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเข้าสู่ตลาด AEC ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 - 6 กรกฎาคม 2559 ภายในงาน Lanna Expo 2016 โซน Northen Food Valley ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
(24/06/2559)

สาธารณสุขจังหวัดลำปางคุมเข้มสารฟอร์มาลีนในอาหาร มุ่งสู่จังหวัดนำร่องต้นแบบคุณภาพอาหารปลอดภัย

สาธารณสุขจังหวัดลำปางคุมเข้มสารฟอร์มาลีนในอาหาร สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค มุ่งสู่จังหวัดนำร่องต้นแบบคุณภาพอาหารปลอดภัย
(24/06/2559)

กรมทรัพยากรน้ำ เสนอกระบวนการแกนหมุนลุ่มน้ำวัง เตรียมเข้ารับการประเมินรางวัลจาก กพร.

กรมทรัพยากรน้ำ ได้เสนอคณะทำงานขับเคลื่อนผู้บริหารจัดการเครือข่ายลุ่มน้ำวัง (แกนหมุน) เข้ารับการประเมินรับรางวัลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี 2559 โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จะเข้ามาประเมินผลการดำเนินงานฯ ณ บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
(24/06/2559)

เทศบาลเมืองล้อมแรด รวมพลังทุกภาคส่วน กำหนดทิศทางการพัฒนาสู่ทศวรรษ 2020 อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รวมพลังทุกภาคส่วน กำหนดทิศทางการพัฒนาสู่ทศวรรษ 2020 อย่างยั่งยืน
(24/06/2559)

จังหวัดลำปางโชว์ผลงานจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 54,000 เม็ด

ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง โชว์ผลงานจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 54,000 เม็ด
(24/06/2559)

แนะนำรายการเด่น วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง

สบาย ๆ ไปกับ สวศ., ข่าวท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ชาติฯฯ

      โดย ชาคริต แสนสุยะ สวศ.ลำปาง

พบกันวันเสาร์, วัฒนธรรมนำสุข

      โดย อ.นิพนธ์ ณ จันตา
ศูนย์ กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง

อู้จ๋าภาษากำเมือง , ใต้ฟ้าเขลางค์

      โดย อัมฤทธิ์ จานุวี
      เวลา 17.05 - 17.30 น. และ
      เวลา 18.15 - 19.00 น. จ.-ศ.

รายการ บ้านแสงตะวัน

      โดย พิศิษฐ์ คล้ายเจียว
      เวลา 06.00 - 07.00 น. ส. - อ.