•  

 • นายพิทยา แสงรัตนา
  ผอ.สวศ.ลำปาง
 •  

 • ชาคริต แสนสุยะ
  นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

 • ปิยบุตร เกตนาวา
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • ปัณรสี ทิพยะจันทร์
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • พงษ์พันธ์ บุญจันทร์
  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 • สุพรรณ ไชยสาร
  แม่บ้าน