แผนผังรายการหลัก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง

Update 2 สิงหาคม 2556

เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
04.45-04.55 น. ทดลองเครื่องส่งฯ
04.45-04.55 น. เปิดสถานีฯแจ้งรายการภาคกลางวัน
05.00-06.00 น. รายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อิสระธรรม อิสระธรรม
06.00-06.30 น.
06.30-07.00 น. บ้านแสงตะวัน บ้านแสงตะวัน
07.00-08.00 น. ถ่ายทอดข่าว
08.00-08.30 น. รายการวิทยุเพื่อการศึกษา จาก มสธ. รัฐบาลยิ่งลักษณ์
คุยกับประชาชน
ปาฐกถาธรรม
08.30-09.00 น. กศน.ภาคกลาง
09.00-09.05 น. ข่าวบริการ / ละครสั้น วิเคราะห์เจาะลึก 60 นาทีกับ มสธ.
09.05-10.00 น. วิทยุโรงเรียน
10:00-11:00 น. สื่อกลางสภาไทย สุ จิ ปุ ลิ
11:00-11:30 น. กศน.เพื่อนเรียนรู้ UP Radio
Phayao
สวัสดีอาเซี่ยน เสียงจากราชภัฎ สนุกคิดกับ
ศูนย์วิทย์ลำปาง
เที่ยวไปกับเพลง สมาริตันส์ชวนฟัง
11:00-11:30 น. หน้าต่างชีวิต ไอดินกลิ่นทุ่ง วัฒนธรรมนำสุข
12:00-13:00 น. ถ่ายทอดข่าว
13:00-13:30 น. สบายๆ บ่ายวันจันทร์ ที่นี่..ม.ราชภัฏธนบุรี

เกิดมาต้องตอบแทน

บุญคุณแผ่นดิน

สนุกคิด
สนุกวิทย์ กับ วว.
ใฝ่รู้รักเรียน หน้าต่างประชาธิปไตย์ เพลงสื่อสัมพันธ์
มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์
13:30-14:00 น. สบายๆ ไปกับ สวศ. * สบายๆ ไปกับ สวศ. * สบายๆ ไปกับ สวศ.* สุขภาพดี 4 มิติ ฟ้าสวยใสใจสบาย*
14:00-15:00 น. สบาย ๆ ไปกับ สวศ. รายการวิทยุเพื่อการศึกษา จาก มสธ.
15:00-16:00 น. รายการวิทยุเพื่อการศึกษา จาก มสธ.
16:00-17:00 น.
17:00-17:30 น. ข่าวบริการ/แจ้งรายการ

ขยายความประจำ

สัปดาห์*

เพื่อนสุขภาพ
17:30-18:00 น. ร่มเกล้าชาวไทย* เส้นทางประชาธิปไตย* ชุมชนสัมพันธ์* รอบรู้สู้ภัยวิกฤติ* ที่นี่ สวศ.* สายด่วน 1669
18:00-19:00 น. ใต้ฟ้าเขลางค์* เพลินเพลงอมตะ กฏหมายชาวบ้าน
19:00-19:30 น. ถ่ายทอดข่าว ภาค 19:00 น.
19:30-20:00 น. รายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
20:00-20:30 น. ถ่ายทอดข่าว ภาค 20:00 น.
20:30-21:00 น.

รายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

21:00-21:30 น.
21:30-22:00 น. รายการวิทยุเพื่อการศึกษา จาก มสธ.
22:00-22:30 น.
22:30-23:00 น.
23:00-24:00 น. รายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-- 00:00 น. -- ปิดสถานี
ดาวโหลดไฟล์ ผังรายการหลัก (ก.ย. 2556) (exel file)