### ติดต่อสอบถามศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ได้ที่ โทรศัพท์ : 053 284172 - 4 แฟกซ์ : 053 284177 ###  *** ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ที่มีสิทธิทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 ###           ### เลือกตั้งแบบใหม่ ใช้ตรายางปั๊มเครื่องหมายกากบาท ลงในช่อง เพียง 1 ช่อง ท่านสามารถเลือก สว. ได้คนละ 1 เบอร์เท่านั้น ###

Main Manu

 หน้าหลัก

 กำหนดการเลือก สส. และ สว.

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ส.2548

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ว.2543

เกี่ยวกับ ส.ว.

 การเลือกตั้ง ส.ว.

 ประวัติการเลือกตั้ง ส.ว.

 ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ว.

 แจ้งเหตุหากไปใช้สิทธิไม่ได้

 การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

 การมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนผังและขั้นตอนการเลือกตั้ง

 ข้อเตือนใจ

 รณรงค์ใช้ตรายางประทับ

 เพลงรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.49

 หนังสือ "ก่อนจะเป็น ส.ว."

 รายชื่อผู้สมัคร ส.ว.

 รายงานผล ส.ว. ภาคเหนือ

 รายงานผล ส.ว. ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ ส.ส.

 การเลือกตั้ง ส.ส.

 นโยบายพรรคการเมือง

 รายชื่อผู้สมัคร แบบรายชื่อ

 รายชื่อผู้สมัคร แบบแบ่งเขต

 ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนบน

 รายงานผลการนับคะแนนฯ

Link

 กรมประชาสัมพันธ์

 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

 สำนักงาน กกต.การแจ้งเหตุหากไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

การแจ้งเหตุหากไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

            ผู้ที่มีสาเหตุทำให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันเลือกตั้งไม่ได้ คือ
            - ผู้ที่มีธุระสำคัญต้องเดินทางไกล หรืออาศัยอยู่ไกลจากหน่วยเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
            - ผู้ป่วย
            - ผู้พิการ
            - ผู้สูงอายุ
            - มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ไม่อาจเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เอกสารประกอบการแจ้งเหตุ

            ในการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องมีเอกสาร ประกอบการดังนี้
            1. แบบฟอร์ม แจ้งเหตไม่ไปใช้สิทธิ (ส.ว.30)
            2.สำเนาบัตรประชาชน
            3.สำเนาทะเบียนบ้าน
            4.หลักฐานประกอบเหตุผลที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้

วิธีการแจ้งเหตุ เลือกแนวทางใดทางหนึ่ง

            วิธีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. สามารถ ทำได้ ดังนี้
            1. ด้วยตนเอง
            2.มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ แจ้งแทนตน
            3.ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึงนายอำเภอ ปลัดเทศบาล หรือ ผอ.เขตของกทม. โดยวงเล็บมุมซองว่า "แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ"

เสียสิทธิอะไรบ้าง

             กกต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุล่วงหน้าไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อบต. ฯลฯ เพื่อให้โอกาสไปแจ้งเหตุอีกครั้งหนึ่งภายใน 60 วัน ถ้าครั้งนี้ไม่ไปแจ้งเหตุอีก จะประกาศชื่อเป็นครั้งที่สองและต้องเสียสิทธิทางการเมือง 8 ประการไปจนกว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ในครั้งต่อไป
            สิทธิที่จะเสียไป มีดังนี้
            1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
            2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
            3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
            4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
            5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
            6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
            7. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติ ถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญคัญ ที่ส่อทุจริต
            8. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น   
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738