### ติดต่อสอบถามศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ได้ที่ โทรศัพท์ : 053 284172 - 4 แฟกซ์ : 053 284177 ###  *** ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ที่มีสิทธิทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 ###           ### เลือกตั้งแบบใหม่ ใช้ตรายางปั๊มเครื่องหมายกากบาท ลงในช่อง เพียง 1 ช่อง ท่านสามารถเลือก สว. ได้คนละ 1 เบอร์เท่านั้น ###

Main Manu

 หน้าหลัก

 กำหนดการเลือก สส. และ สว.

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ส.2548

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ว.2543

เกี่ยวกับ ส.ว.

 การเลือกตั้ง ส.ว.

 ประวัติการเลือกตั้ง ส.ว.

 ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ว.

 แจ้งเหตุหากไปใช้สิทธิไม่ได้

 การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

 การมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนผังและขั้นตอนการเลือกตั้ง

 ข้อเตือนใจ

 รณรงค์ใช้ตรายางประทับ

 เพลงรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.49

 หนังสือ "ก่อนจะเป็น ส.ว."

 รายชื่อผู้สมัคร ส.ว.

 รายงานผล ส.ว. ภาคเหนือ

 รายงานผล ส.ว. ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ ส.ส.

 การเลือกตั้ง ส.ส.

 นโยบายพรรคการเมือง

 รายชื่อผู้สมัคร แบบรายชื่อ

 รายชื่อผู้สมัคร แบบแบ่งเขต

 ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนบน

 รายงานผลการนับคะแนนฯ

Link

 กรมประชาสัมพันธ์

 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

 สำนักงาน กกต.รายชื่อผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดน่าน
 ผู้สมัครหมายเลข 1
นาย เทพปกรณ์ อินทรพัฒน์
อายุ : 51 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 2
นาย ทองหล่อ กุลสุทธิ์
อายุ : 56 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 3
นาย ชัยวุฒิ คูอาริยะกูล
อายุ : 40 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาชีพ : นักธุรกิจ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 4
นาย พลเทพ ปวนยา
อายุ : 50 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : นักกฎหมาย

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 5
นาย ทัตพงศ์ เขื่อนธนะ
อายุ : 51 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท ส.ศ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 6
นาย ตะวัน สวนนันท์
อายุ : 46 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์ นิด้า
อาชีพ : นักกฎหมาย

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 7
นาย โสภณ ศรีมาเหล็ก
อายุ : 40 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
อาชีพ : ค้าขายปุ๋ยชีวภาพ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 8
นาย เดช วงศ์เทพ
อายุ : 64 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 9
นาย สมเดช อภิชยกุล
อายุ : 60 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 10
นาย บุญช่วย เชียงหนุ้น
อายุ : 64 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 11
นาย คำรณ ณ ลำพูน
อายุ : 67 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
อาชีพ : ทนายความ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 12
ม.ร.ว. บวรฉัตร ฉัตรชัย
อายุ : 46 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ราชภัฎพระนคร
อาชีพ : ทนายความที่ปรึกษากฎหมาย

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 13
พลตรี พงศ์ศักดิ์ น้อยผา
อายุ : 55 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
อาชีพ : ประกอบอาชีพส่วนตัว

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 14
นาย ธรรมรัตน์ อนุรักษ์
อายุ : 54 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 15
นาย วิทยา จิตรวงศ์นันท์
อายุ : 57 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
อาชีพ : ข้าราชการบำนาญ

ดูรายละเอียดที่นี่
 ผู้สมัครหมายเลข 16
นางสาว พูนสุข โลหะโชติ
อายุ : 47 ปี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อาชีพ : นักการเมือง

ดูรายละเอียดที่นี่

หน้า | 1 |
รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด ยังไม่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
ครบถ้วนจาก กกต.


จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738