### ติดต่อสอบถามศูนย์อำนวยการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ได้ที่ โทรศัพท์ : 053 284172 - 4 แฟกซ์ : 053 284177 ###  *** ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ที่มีสิทธิทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2549 ###           ### เลือกตั้งแบบใหม่ ใช้ตรายางปั๊มเครื่องหมายกากบาท ลงในช่อง เพียง 1 ช่อง ท่านสามารถเลือก สว. ได้คนละ 1 เบอร์เท่านั้น ###

Main Manu

 หน้าหลัก

 กำหนดการเลือก สส. และ สว.

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ส.2548

 สถิติการเลือกตั้ง ส.ว.2543

เกี่ยวกับ ส.ว.

 การเลือกตั้ง ส.ว.

 ประวัติการเลือกตั้ง ส.ว.

 ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ว.

 แจ้งเหตุหากไปใช้สิทธิไม่ได้

 การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

 การมีส่วนร่วมของประชาชน

 แผนผังและขั้นตอนการเลือกตั้ง

 ข้อเตือนใจ

 รณรงค์ใช้ตรายางประทับ

 เพลงรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.49

 หนังสือ "ก่อนจะเป็น ส.ว."

 รายชื่อผู้สมัคร ส.ว.

 รายงานผล ส.ว. ภาคเหนือ

 รายงานผล ส.ว. ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ ส.ส.

 การเลือกตั้ง ส.ส.

 นโยบายพรรคการเมือง

 รายชื่อผู้สมัคร แบบรายชื่อ

 รายชื่อผู้สมัคร แบบแบ่งเขต

 ผู้สมัคร ส.ส. ภาคเหนือตอนบน

 รายงานผลการนับคะแนนฯ

Link

 กรมประชาสัมพันธ์

 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

 สำนักงาน กกต.การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

        ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครอง บริหารประเทศ แต่การจะให้ประชาชนทั้งประทศเข้าประชุมพร้อมกัน เพื่อกลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการทำงานของรัฐบาลย่อมทำไม่ได้ จึงต้องเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นผู้แทนของเราไปทำหน้าที่แทน

        หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นการปกครองโดยประชาชน แต่ประชาชนได้มอบอำนาจให้ตัวแทนของตน หรือ ส.ว. ที่เลือกเข้าไปได้ใช้อำนาจในการกลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมทำงานของรัฐบาล

        ความสำคัญของสมาชิกวุฒิสภา

        สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของประชาชนในวุฒิสภาเพื่อใช้อำนาจในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการทำงานของรัฐและเป็น ผู้คัดเลือกและถอดถอนคนไปดำรงตำแหน่งหรือออกตำแหน่งในองค์กรอิสระที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

        ทั่วประเทศมี ส.ว. ได้ 200 คน แบ่งกันไปตามจังหวัดต่างๆตามจำนวนประชากร มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 6 ปี ไม่มีการยุบสภา เหมือนส.ส. ถ้าได้เป็น ส.ว. แล้วจะเป็นสองสมัยติดต่อกันไม่ได้ ต้องเว้นระยะเวลา 6 ปี จึงจะสมัครใหม่ได้

         การที่ ส.ว. ต้องไปทำหน้าที่สำคัญ ทั้งกลั่นกรอง - คัดเลือก - ตรวจสอบ และถอดถอน เช่นนี้จึงมีข้อห้ามสำหรับ ส.ว. หลายประการ เช่น
            - ห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพราะต้องทำหน้าที่อย่างอิสระ และต้องตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง รวมทั้งถอดถอน นักการเมืองที่ทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ด้วย ดังนั้น จึงต้องไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง และห้ามพรรคการเมืองสนับสนุน
            - ห้ามผู้สมัครหรือผู้ใดหาเสียง (ผู้ใด หมายถึง ผู้ใกล้ชิด เพื่อน ญาติพี่น้อง หรือหัวคะแนนของผู้สมัคร) ผู้สมัครควรเป็นที่รู้จักและ ได้รับความศรัทธาจากประชาชนว่ามีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานในอดีตที่เด่นชัด สามารถไปทำหน้าที่ถอดถอนคนไม่ดีออกจากตำแหน่ง ไปกลั่นกรองกฎหมาย จึงไม่ต้องโฆษณาหาเสียง เหตุผลที่ห้ามหาเสียงอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่ต้องการให้ผู้สมัครไปขอรับการสนับสนุน จากพรรคการเมืองหรือบุคคลใดอันอาจทำให้ ส.ว. ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น และไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

        ดังนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 91 จึงห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลใดดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง เว้นแต่การ แนะนำตัว ผู้สมัครเท่านั้น

        ประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนจะเลือก ส.ว.ได้เพียง 1 คน หรือประทับตราเครื่องหมายกากบาทได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น


จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738