** NBT: Fang Chiang Mai ** / ** สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่ ** / ** เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็นลือเลืองฟูเฟื่องเรื่องเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ ** /
 ประวัติสถานี
 ข้อมูลด้านเทคนิค
 บุคลากร
 ผังรายการ
 LiveCam (ชมภาพ)
 อัตราค่าเช่าเวลา
 ภาพกิจกรรมสวท.ฝาง
 ข้อมูลเกี่ยวกับ สวท.ฝาง
 งบทดลอง สวท.ฝาง
 สทท.11 เชียงใหม่
 สวท.เชียงใหม่
 สวท.เชียงราย
 สวท.ลำพูน
 สวท.ลำปาง
 สวท.พะเยา
 สวท.แพร่
 สวท.น่าน
 สวท.แม่ฮ่องสอน
 สวท.แม่สะเรียง
 สวท.ฝาง
 กรมประชาสัมพันธ์
 ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน
 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 โทรทัศนแห่งประเทศไทย
 วิทยุแห่งประเทศไทย
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
 
ประวัติความเป็นมา สวท.ฝาง

ประวัติความเป็นมาของ สวท.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 
        ในปีพ.ศ. 2538 กรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายบังเอิญ มุสิกพงษ์ ในฐานะดูแลรับผิดชอบสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1-8 ได้นำเสนออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายชั้น พูลสมบัติ เห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม เพื่อเสริมจุดบอดจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขตในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบจัดหาปรับเกลี่ยอุปกรณ์ห้องส่งและเครื่องส่งจากสถานีฯในพื้นที่ความรับผิดชอบไปทำการติดตั้งออกอากาศเป็นการชั่วคราว เชื่อมโยงสัญญาณจากสถานีหลักในพื้นที่ใกล้เคียงหรือรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครผ่านดาวเทียมไปทำการออกอากาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารภายใต้เงื่อนไขงบประมาณที่จำกัด
         ปีพ.ศ.2539 สำนักประชาสัมพันธ์เขต โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นายสมศักดิ์ ขันธ์กุล มอบหมายให้ส่วนเทคนิคประสานกับท้องถิ่นขอใช้อาคารศาลาพระพรหมมหาราชในบริเวณสนามกีฬากลางอำเภอฝางของอำเภอฝาง พื้นที่ประมาณ 72 ตารางเมตร เป็นอาคารสถานีชั่วคราวและปรับเกลี่ยอุปกรณ์ห้องส่งและเครื่องส่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มาทำการติดตั้งออกอากาศตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ด้วยความถี่ 89.25 เมกะเฮิรตซ์ เครื่องส่งตราอักษร HARRIS ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ปรับเกลี่ยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจากจำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีฯ จำนวน 1 อัตรานายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 จำนวน 1 อัตรา และนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 2-4 หรือ 5 หรือ6 จำนวน 1 อัตรา และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ได้อนุมัติใช้เงินรายได้จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 อัตรา รวมมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 6 คน มีนายประพัฒนา สัมฤทธิ์สุวรรณ เป็นผู้อำนวยการสถานีฯ และนายจรูญ อรพินท์เงิน เป็นผู้อำนวยการสถานีฯ ตามลำดับ กรมประชาสัมพันธ์โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายบังเอิญ มุกสิกพงษ์ อนุมัติใช้เงินรายได้จากส่วนกลางในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากการพิจารณาขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการเลือกใช้สถานที่ ณ บ้านเวียงสุทโธ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่จำนวนทั้งสิ้น 12 ไร่ ปีพ.ศ.2543 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฒิลาค้าวัสดุ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในวงเงิน 2,400,00,000 (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2543 ประกอบด้วย

- อาคารสำนักงานที่ทำการ 1 หลัง
- รั้วลวดหนามล้อมรอบ
- เสาธง
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 แฝด 2 ครอบครัว
- เสาอากาศความสูง 100 เมตร 1 ต้นและสายอากาศพร้อมสายส่งสัญญาณ

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน แล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2544 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางได้ย้ายสำนักงานที่ทำการชั่วคราวจากอาคารศาลาพระพรหมมหาราช สนามกีฬากลางอำเภอฝางมายังสถานที่ตั้งหลังใหม่ เป็นการถาวร เลขที่ 594 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2544 มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 9 คนข้าราชการตามกรอบอัตรากำลัง 3 คน ช่วยราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน และพนักงานจ้างเหมา 2 คน มีนางพรสวรรค์ ศิริอินทราทร เป็นผู้อำนวยการสถานี (2543-2547) ปัจจุบันมี นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีฯ

1.นายประพัฒน์ สัมฤทธิ์สุวรรณ พ.ศ.2540 - 2541
2.นายจรูญ อรพินท์เงิน พ.ศ.2541 - 2543
3.นางพรสวรรค์ ศิริอินทราทร พ.ศ.2543 - 2547
4.นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง พ.ศ.2547 - 2551
5.นายอนุสรณ์ กราณจรูญ พ.ศ.2551 - 2555
6.นายบุรี ดีชัยยะ พ.ศ.2556 - 2557
7.นายบำรุง เนียมนาค กรกฎาคม พ.ศ.2558 - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
8.นางสาวมัณฑนา อาษากิจ พฤษภาคม พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

 
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 594 ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5345-1632
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
E-mail : radiofang@prd.go.th