รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สวท.ลำพูน

- งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2559

- งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2559

- งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2559

- งบทดลอง เดือน มกราคม 2560

- งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2560

- งบทดลอง เดือน มีนาคม 2560

- งบทดลอง เดือน เมษายน 2560

- งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560

- งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560

- งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560

- งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560

- 1.1.4 ลูกหนี้นอกงบ

- 1.1.4 ลูกหนี้ในงบ

- 1.1.5 เจ้าหนี้ภาครัฐ

- 1.1.5 เจ้าหนี้ภายนอก

- 1.1.5 ใบสำคัญค้างจ่าย

- 25591031-25600331 เงินคงเหลือประจำวัน

- 25600430-25600630 เงินคงเหลือประจำวัน

- 25600730-25600930 เงินคงเหลือประจำวัน

- งบกระทบยอดเงินฝากคลัง ณ 30 ก.ย.60

- งบกระทบยอดเงินฝากเงินนอก ณ 30 ก.ย.60

- งบกระทบยอดเงินฝากเงินใน ณ 30 ก.ย.60

- งบทดลอง เดือน กันยายน 2560

- งบทดลองประจำปี 2560

- งบทดลอง เดือน กันยายน 2561

- รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2561