/ .......สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็ก ความถี่ 95.0 เม็กกะเฮิร์ท ..............วิทยุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม.................

 

แรกเกิด

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง

cccccccสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ซึ่งเป็นอาคารเครื่องส่งระบบ AM. ความถี่ 639 KHz. และความถี่ 1,476 KHz. ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5352-5565 โทรสาร 0-5352-5519

 

cccccccสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เปิดทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2527 ด้วยเครื่องส่งวิทยุระบบ FM. Stereo ความถี่ 95.5 MHz กำลังส่ง 100 วัตต์ ใช้เครื่องส่งยี่ห้อ MARTY ออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. เป็นประจำทุกวัน โดยใช้เงินรายได้ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ (ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง เดิม) สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 196,440.00 บาท อยู่ในความควบคุม ของนายประทีป จารุโยธิน นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในสมัยนั้น ต่อมาในปี 2530 ได้เปลี่ยนความถี่เป็น 95.0 MHz
aaaaaจนกระทั่งปี 2531 นายสำราญ ลือกิจนา ได้มารับตำแหน่งนายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน และเปลี่ยนเครื่องส่งเป็น ยี่ห้อ RCA กำลังส่ง 1 KW จนถึงปี 2534
aaaaaต่อมานางขนิษฐา ศรีรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน และในปี 2535 ได้เปิดให้มีการเช่าเวลาเพื่อ โฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจ บริษัทสุริวงศ์เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เป็นผู้เช่าเวลา และได้ทำการปรับปรุงห้องส่ง เครื่องส่งให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยใช้เครื่องส่งใหม่ยี่ห้อ BE รุ่น FM1-C กำลังส่ง 1 KW และได้ต่อเติมเสาอากาศเพิ่มจาก 60 เมตร เป็น 111 เมตร ใช้สายส่ง และแผงสายอากาศใหม่ โดยใช้งบประมาณของบริษัททั้งหมดและมอบ ให้เป็นสมบัติของทางราชการ
aaaaaในปี พ.ศ. 2537 นายประเสริฐ สาระพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีฯ ประกอบกับบริษัทผู้เช่าเวลาหมดสัญญาการเช่าเวลาโฆษณาและเครื่องส่ง BE ชำรุดหลายรายการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีราคาสูงและต้องนำไปซ่อมต่างประเทศ ระหว่างนี้ได้ขอยืมอะไหล่จาก สวท.เชียงใหม่ มาใช้งานทดแทน
aaaaaต่อมาในปี พ.ศ. 2542 นายประเสริฐ สาระพันธ์ เกษียณอายุราชการ ระหว่างรอแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ นางพรพิศ ศิริวัฒน์ ตำแหน่งผู้สื่อข่าว 7 รักษาราชการแทน จนถึงปลายปี พ.ศ. 2542 นายสุชาติ ณ สุวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ และเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด เมื่อปี 2543 นายวีระ สะอาดวงศ์ หัวหน้างานช่างเทคนิครักษาราชการแทน ในระหว่างนี้ส่วนเทคนิคได้นำเครื่องส่งวิทยุของสวท.เชียงรายมาใช้ส่งกระจายเสียงทดแทนเครื่องส่ง BE เป็นยี่ห้อ Harris กำลังส่ง 1 KW จนถึงปัจจุบัน
aaaaaตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2544 นางสาวศิริวรรณ ไชยกูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยการทำหลังคาครอบดาดฟ้าอาคารด้านหลังซึ่งชำรุดและรั่ว ไม่สามารถซ่อมแซมได้ มีพื้นที่ 260 ตารางเมตร ซ่อมแซมเปลียนกระเบื้องบางส่วนที่แตกหักของอาคารด้านเครื่องส่ง AM ปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานโดยการปูกระเบื้องใหม่ และปรับเป็นห้องทำงาน งานธุรการ งานรายการและข่าวให้เป็นสัดส่วน แยกห้องกับงานช่างเทคนิคของสถานีใว้ส่วนหลังของตัวอาคาร ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมใหม่ให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สมเป็นสถานที่ราชการ
aaaaaปัจจุบัน ผ.สวท.ลำพูน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมดูแลเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM. ของ สวท.เชียงใหม่ อีก 2 ความถี่ คือ AM.Stereo 639 KHz และ AM. 1476 KHz พร้อมทั้งบุคลากรของเครื่องส่งเชียงใหม่ ให้อยู่ในความดูแลของ สวท.ลำพูนไปพร้อมกันด้วย

บทบาทหน้าที่ของ สวท.ลำพูน


aaaaaเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และสื่อข้อมูลจากประชาชนถึงรัฐบาล การประชาสัมพันธ์เพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นสื่อข้อมูลจากประชาชนถึงรัฐบาล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ดำเนินรายการต่างๆ เพื่อสังคมทุกชนชั้น เป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ในการประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริฯ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาความเจริญมาสู่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม

 

รายนามผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน

 

นายประทีป จารุโยธิน

พ.ศ. 2527 - 2531 (รักษาการ)

 

นายสำราญ ลือกิจนา

พ.ศ. 2531 - 2534

นางขนิษฐา ศรีรัตน์

พ.ศ. 2534 - 2537

นายประเสริฐ สาระพันธ์

พ.ศ. 2537 - 2542

นายสุชาติ ณ สุวรรณ

พ.ศ. 2542 - 2543

นางสาวศิริวรรณ ไชยกูล

พ.ศ. 2544 -2550

นางเพ็ญจันทร์ มหาชนก

พ.ศ. 2550 - 2556

นายสัมพันธ์ ช้างทอง

พ.ศ. 2557 - 2559

นายภานุมาส ปัญญามงคล

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน