ľ—ß√“¬°“√ňŇ—°   «∑.ŠŃŤőŤÕß ÕĻ √–ļļ  FM 104 MHz.

 ŗī◊ÕĻĶōŇ“§Ń   ĺ.».     2561

ŗ«Ň“

®—Ļ∑√ž

՗ߧ“√

ĺōł

ĺńň— ļī’

»ō°√ž

ŗ “√ž

Õ“∑‘Ķ¬ž

05:30-06:00

√“¬°“√ ŠŃŤőŤÕß ÕĻĘŤ“«ļť“Ļŗő“

06:00-06:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō ( ĘŤ“« 10 Ļ“∑’ )

06:10-08:00

√“¬°“√ĘŤ“«¬“Ńŗ™ť“

08:00-08:30

√“¬°“√ ļ—Ļ∑÷° ∂“Ļ°“√≥ž

§◊Ļ§«“Ń ōĘĘÕߧĻ„Ļ™“Ķ‘

Ľ“į°∂“ł√√Ń

08:30-09:00

®“°Ņť“ ŔŤī‘Ļ

09:00-09:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ(ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

09:10-10:00

 ļ∑§«“Ń/ Š«īŗŃ◊Õß “ŃňŃÕ°

ļ∑§«“Ń/ŇŔ° “Ň–«‘Ļ

                  ļ∑§«“Ń/Š«īŗŃ◊Õß “ŃňŃÕ°

 

          √Ť«Ń √ť“߼√–ŗ∑»š∑¬

10:00-10:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

10:10-10:30

√.ĺ.  Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺ

√“¬°“√ Õļ®.Ń .

ŗ ťĻ∑“ß “¬ÕĻō√—°…ž

ľŔť«Ť“ ŠŇ– ňĻ. Ť«Ļ√“™°“√ĺļĽ√–™“™Ļ

√Õļ√ŔťŠ√ßß“Ļ

 ∂“Ļ’ŗ ’¬ßŗīÁ°

√«Ń„®š∑¬ŗĽÁĻňĻ÷Ťß

Ń’ĺŇ—ßß“ĻŃ’§«“Ń ōĘ

10:30-11:00

«‘∑¬ōŠ√ßß“Ļ

ĺ.Ń.®Ń .

∑™.ňŃÕ∑“ß

11:00-11:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

11:10-12:00

√“¬°“√ Ņť“„ š√ťňŃÕ°§«—Ļ

«—¬„ „ Ť„® ōĘņ“ĺ

12:00-13:00

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“«ŠŇ–√“¬ß“Ļ ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ

13:00-13:30

√“¬°“√ŗ ’¬ßšĶ√“¬«’Ļ

√“¬°“√

√Õļļť“ĻŇť“ĻĻ“

ŗ ’¬ßšĶ√“¬«—Ļ

ÕōŤĻŅť“šÕī‘Ļ

» Ń . —Ńĺ—Ļłž

130-14:00

√“¬°“√ĘŤ“«ņ“…“š∑¬„ň≠Ť

ĘŤ“«ņ“…“š∑¬„ň≠Ť

ĘŤ“«ņ“…“š∑¬„ň≠Ť

ĘŤ“«ņ“…“š∑¬„ň≠Ť

14:00-14:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

    14.10-14.35

ī‘Ļī’ ĺ◊™Ļ” ōĘ

√Ŕť∑—ĻĘŤ“«°ť“«ŗ°…Ķ√

ŗ ťĻ∑“߼√–™“ł‘ĽšĶ¬

§ō¬ŗŅ◊ŤÕßŗ√◊ŤÕß ň°√≥ž

ŗ∑»ļ“ŇŗŃ◊Õß Ń .

√Ŕť°ť“«∑—Ļ “√ĺ—Ļņ—¬

√—°™’«‘Ķ √—°‚Ň°

    14.35-15.00

√“¬°“√ŗĺ◊ŤÕ™ōŃ™Ļ°—ļļ§Ļł° .

§«“Ń ōĘĽ√–ŗ∑»š∑¬

Õ—ĺŗ√ī‘‚Õ

    15.00-15.10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

  13510-15.35 

√“¬°“√  ĘŤ“«∑ťÕß∂‘ŤĻ

 

15:15-16.00

°ť“«∑’Ťŗ∑Ť“ŗ∑’¬Ń

ŗī‘ĻňĻť“√“™°“√š∑¬

°ť“«Õ¬Ť“ßŗĺ’¬ßĺÕ

„Ķť —ĻĶ‘ ōĘ

š∑¬ŠŇĻ 4.0

 —Ķ«žĽŇÕī‚√§§ĻĽŇÕīņ—¬

Ń‘Ķ√™“¬ŠīĻ

16:00-16:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

16:10-16:30

√“¬°“√ ď ’ŤŠ¬°ĘŤ“« °√ŃĽ√–™“ —Ńĺ—ĻłžĒ

 

17:00-17:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

17:10-18:00

                                                    √“¬°“√ —≠®√ĽŇÕīņ—¬°—ļ°√Ń°“√ĘĻ Ťß∑“ßļ°

√—ļ√“¬°“√®“°  «∑ °∑Ń.

18:00-18:01

ŗ§“√ĺŗĺŇß™“Ķ‘š∑¬

18:01-18:30

√“¬°“√ŗī‘ĻňĻť“Ľ√–ŗ∑»š∑¬

18:30-19:00

                                                               √“¬°“√√—ļ —≠≠“≥®“°  «∑.°∑Ń

19:00-19:30

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« / √“¬ß“Ļĺ‘ŗ»… /  “√§ī’ ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ

19:30-20:00

«‘∑¬ōņ“§Ľ√–™“™Ļ

(°“√∑ŤÕßŗ∑’Ť¬«)

«‘∑¬ōņ“§Ľ√–™“™Ļ

( ōĘ„®«—¬šŃŤ√Ŕť‚√¬)

«‘∑¬ōņ“§Ľ√–™“™Ļ

√Õļ√Ŕťĺ—≤Ļ“  §√Ŕ¬Õī

«‘∑¬ōņ“§Ľ√–™“™Ļ

°ĮňŃ“¬™“«ļť“Ļ

«‘∑¬ōņ“§Ľ√–™“™Ļ

( Ń—™™“ ōĘņ“ĺ)

ÕĽŃ™. §ō¬ĘŤ“«

«‘∑¬ōņ“§Ľ√–™“™Ļ

(ł√√Ń–«—ĻÕ“∑‘Ķ¬ž)

20:00-20:30

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« / √“¬ß“Ļĺ‘ŗ»… /  “√§ī’ ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ

20:30-21:00

√“¬°“√ ōĘņ“ĺī’Ń’ ōĘ

√ŤŃŗ°Ňť“™“«š∑¬

21:00-21:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

21:10-22:00

                                                   √“¬°“√ ∑ŔšĻ∑žŗ√ī‘‚Õ

22:00-22:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

 

22:10-23:00

√“¬°“√ 104   ŗ√ī‘‚Õ

√“¬°“√ Ľ√–∑’Ľł√√ŃĻ” ōĘ

23:00-23:10

∂Ť“¬∑ÕīĘŤ“« ®“°  «∑.°√ōßŗ∑ĺŌ Ō (ĘŤ“« 10 Ļ“∑’)

23:10-24:00

                                                            √“¬°“√ŗ∑Ľ√“¬°“√ŠŃŤőŤß ÕĻĘŤ“«ļť“Ļŗő“

24:00

Ľ‘ī ∂“Ļ’