สวท.แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ AM 981 KHz และ FM 104 MHz
โทร. 0-5361-2508 โทรสาร. 0-5361-2157
E-mail: radioms@prd.go.thประวัติ
             สวท.แม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นเพราะรัฐบาลเห็นความสำคัญของข่าวสาร และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันเป็นอุปสรรคในการเผยแพร่ข่าวสาร รัฐบาลจึงอนุมัติให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นในปี 2516 ในระยะแรกได้ขอใช้อาคารไม้ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นที่ทำการชั่วคราว รามทั้งห้องส่งและเครื่องส่ง โดยใช้เครื่องส่งที่จัดสร้างโดยกองช่างกรมประชาสัมพันธ์ ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ AM ความถี่ 981 KHz กำลังส่ง 5 KW เริ่มออกอากาศเป็นทางการเมื่อ พฤษภาคม 2516 ต่อมาเห็นว่าที่ทำการคับแคบไม่เป็นสัดส่วน และมีภาระกิจเพิ่มขึ้น กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอใช้ที่ดินราชพัสดุของศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นที่ติดกับศาลากลางจังหวัด เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา สร้างอาคารที่ทำการใหม่ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บ้านพักข้ราชการ เสาอากาศ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ ออกอากาศได้ เมื่อเดือนมีนาคม 2521 เป็นต้นมา ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่เพราะของเดิมคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มเปิดดำเนินการที่อาคารใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2536
             ในระยะต่อมา สวท.แม่ฮ่องสอน ได้ทำการทดลองออกอากาศ ในระบบ FM ความถี่ 104 MHz เมื่อปี 2542 โดยใช้เครื่อง ส่งที่ยืมมาจากจังหวัดน่าน กำลังส่ง 250 วัตต์ ออกอากาศวันแรก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2542 ระยะต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องส่ง ขนาด 10 KW จาก สวท.กรุงเทพฯที่ปลดระวางแล้ว โดยนำมาปรับปรุงดัดแปลงจนสามารถออกอากาศได้ ประมาณ 3 KW โดยนำเครื่องส่งไปติดตั้งไว้ ณ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ช่อง 11 ดอยกองมู
พันธกิจ สวท.แม่ฮ่องสอน
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐ
ส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคม ให้บรรลุเป้าหมายตามแนวคิดทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สังคมดี คนมีความสุขและยังคงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้
เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้อย่างสมบูรณ์
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์ ทางสถานีวิทยุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ได้ตามความต้องการ

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+ ขอบพระคุณที่มาเยือนเราครับ +:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:


 เอกสารจัดตั้ง FM104Mhz.