งบการเงินที่เปิดเผยสู่สาธารณะ

ข้อมูลโดย:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสาร : รายงานการเงิน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ขนาดไฟล์ 984 KB  10
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2561 ขนาดไฟล์ 1040 KB  6
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2561 ขนาดไฟล์ 1193 KB  2
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ขนาดไฟล์ 1890 KB  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561 ขนาดไฟล์ 1066 KB  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562 ขนาดไฟล์ 1072 KB  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขนาดไฟล์ 1469 KB  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562 ขนาดไฟล์ 4530 KB  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562 ขนาดไฟล์ 1210 KB  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ขนาดไฟล์ 4530 KB  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ขนาดไฟล์ 1050 KB