ผังรายการหลัก  สวท.แม่ฮ่องสอน ระบบ  FM 104 MHz.

ประจำเดือน  ตุลาคม 2561

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

05:00-05:30

รายการ ธรรมะรับอรุณ จาก สวท.กรุงเทพฯ

05:30-06:00

รายการ ข่าวยามเช้า จาก สวท.กรุงเทพฯ

06:00-06:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ ฯ ( ข่าว 10 นาที )

06:10-07:00

รายการ แม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮา

07:00-08:00

ถ่ายทอดข่าว / รายงานพิเศษ / สาระคดี จาก สวท.กรุงเทพฯ

08:00-08:30

รายการ บันทึกสถานการณ์

หน้าต่างสังคม

สวท.กรุงเทพฯ

ปาฐกถาธรรม

08:30-09:00

จากฟ้าสู่ดิน

09:00-09:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ(ข่าว 10 นาที)

09:10-10:00

บทความ /  รายการ แวดเมืองสามหมอก

หน้าต่างชีวิต

ครอบครัวข่าว อปม.

ขยายความประจำฯ

10:00-10:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

10:10-10:30

ร.พ. ส่งเสริมสุขภาพ

รายการ อบจ.มส.

พช.สัมพันธ์

ผู้ว่า และ หน.ส่วนราชการพบประชาชน

มิตรชายแดน

ธรรมะนิยาย

ธรรมนิยาย

10:30-11:00

วิทยุแรงงาน

สวศ.การละคร

หมอทาง

11:00-11:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

11:10-12:00

รายการ ฟ้าใสไร้หมอกควันสรรสร้างเศรษฐกิจชมชน

วัยใสใส่ใจสุขภาพ

12:00-13:00

ถ่ายทอดข่าวและรายงาน จาก สวท.กรุงเทพฯ

13:00-13:30

รายการ ทั่วทิศถิ่นไทย  จาก สวท.กรุงเทพฯ

รายการ

รอบบ้านล้านนา

รายการ

ทั่วทิศถิ่นไทย

รายการ อุ่นฟ้าไอดิน

ศสมส.สัมพันธ์

13:30-14:00

พลังงานบ้านเรา

14:00-14:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

14:10-15:00

รายการไอดินกลิ่นทุ่ง

สวัสดีลูกทุ่ง

สำเภาสามหมอก

ข่าวภาษาชาวดอย

15:00-15:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

15:10-15:35

รายการ ภาษาไทยใหญ่

15:35-16:00

ดินดี พืชนำสุข

ลูกสาละวิน

เพื่อน มสธ.

คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์

เทศบาลเมือง มส.

การศึกษาเพื่ออนาคต

16:00-16:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

16:10-16:30

รายการ “ข่าวท้องถิ่น”

16:30-17:00

เส้นทางประชาธิปไตย

อัพเรดิโอ

รายการ ใต้สันติสุข

รายการ เปิดประตูสู่อาเซียน

สตรีที่มีความหวัง

รายการ English is all around

17:00-17:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

17:10-18:00

รายการ รัฐสภาของเรา

สสค.เพื่อเด็ก แม่ฮ่องสอน

18:00-18:01

เคารพเพลงชาติไทย

18:01-18:30

รายการ FM.104  ที่นี่มีเพลง

รับสัญญาณ จาก สวท.กรุงเทพฯ

18:30-19:00

รายการ เพื่อชุมชนกับคน ธกส.

19:00-19:30

ถ่ายทอดข่าว / รายงานพิเศษ / สาระคดี จาก สวท.กรุงเทพฯ

19:30-20:00

วิทยุภาคประชาชน

(การท่องเที่ยว)

วิทยุภาคประชาชน

(สุขใจวัยไม่รู้โรย)

วิทยุภาคประชาชน

สรุปข่าว (ครูยอด)

วิทยุภาคประชาชน

(รอบรู้พัฒนา)

วิทยุภาคประชาชน

(สมัชชาสุขภาพ)

เสียงจากราชภัฏ

วิทยุภาคประชาชน

(ธรรมะวันอาทิตย์)

20:00-20:30

ถ่ายทอดข่าว / รายงานพิเศษ / สาระคดี จาก สวท.กรุงเทพฯ

20:30-21:00

รายการ สุขภาพดีมีสุข

ร่มเกล้าชาวไทย

21:00-21:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

21:10-22:00

รายการ บ้านนี้มีสุข

22:00-22:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

22:10-23:00

รายการ สุขภาพดีวิถีไทย จาก สวท.กรุงเทพฯ

รายการ ประทีปธรรมนำสุข

23:00-23:10

ถ่ายทอดข่าว จาก สวท.กรุงเทพฯ (ข่าว 10 นาที)

23:10-24:00

เทปรายการ แม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮา

24:00

ปิดสถานี