ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
25 พ.ค. 2561 180525144323.jpg
          ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจประเมินศูนย์บริการราชการสะดวก ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน เพื่อได้รับความสะดวก รวด .....
25 พ.ค. 2561 180525131414.jpg
          เจ้าหน้าที่ สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ที่ตั้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกแก่บุคลากร
      &n .....
25 พ.ค. 2561 180525115741.jpg
          อำเภอปายจัดโครงการอำเภอปาย...ยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนและเยี่ยมเยียนในชนบทห่างไกล ประจำเดือนพฤษภาคม ที่บ้านห้วยเฮี้ย
        &n .....
25 พ.ค. 2561 180525102347.jpg
          คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 127 คน ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้านสาธารณสุขที่อำเภอปาย
          นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ กล่ .....
25 พ.ค. 61 / 14:44:56
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายภาคส่วน ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
25 พ.ค. 61 / 14:38:27
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอแม่สะเรียง ปี 2561
24 พ.ค. 61 / 12:44:08
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
23 พ.ค. 61 / 12:10:25
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
25 พ.ค. 61 / 17:24:42
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง
25 พ.ค. 61 / 15:07:44
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Governmennt Easy Contact Center:GECC)
25 พ.ค. 61 / 12:19:40
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
25 พ.ค. 61 / 09:24:52
คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง   28/05/2561   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  30/05/2561   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 41 รายการ   08/06/2561   
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกมาให้บริการประชาชนที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561  08/06/2561   
วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 ใน 6 สาขาวิชา  26/07/2561   
กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต   25/06/2561   
มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องสารสนเทศ ของโรงพยาบาลค่ายเม็งราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  28/05/2561   
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ  30/05/2561   
ด่านศุลกากรเชียงแสน ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับกฏหมายศุลกากร จำนวน 1 แฟ้มคดี  30/05/2561   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  14/06/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง