นาย รัชชัย  วัฒนะโชติ
    นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ