นาย มิ่งขวัญ  ตันรักษา
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน