นาย อนุชา  ประโลมรัมย์
       นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน