คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกตรวจประเมินการประปาและการไฟฟ้าพื้นที่เชียงราย
180620171145.jpg
การประปา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงราย สมัครขอรับรองมาตรฐานราชการสะดวกและประกาศมาตรฐานการให้บริการประชาชน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการ
จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.ลอง
180620163624.jpg
จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 10 และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำบริการไปสู่พี่น้องประชาชน ณ เทศบาลตำบลปากกาง อำเภอลอง
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู
180620162911.jpg
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น.
จังหวัดเชียงรายจัดฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอแม่สาย
180620162634.jpg
จังหวัดเชียงรายจัดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่
ป่าไม้แพร่ตรวจยึดเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์จากไม้หวงห้ามที่ลักลอบตัดจากป่าสงวน
180620162306.jpg
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังชิ้น จังหวัดแพร่ สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตรวจยึดเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์จากไม้หวงห้าม ที่ลักลอบตัดจากป่าสงวนแห่งชาติป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ได้ของกลางจำนวนหนึ่ง
กปภ.ลำพูน ขยายเวลาให้บริการช่องทางด่วน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ชำระค่าน้ำประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนขยายเวลาให้บริการช่องทางด่วน (Fast Track) จากเดิมเวลา 07.30-08.30 น. เป็นเวลา 07.30-11.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ชำระค่าน้ำประปา
จ.น่าน จับมือ สสว.และ Central lab Thai ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม
180620161401.jpg
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ร่วมกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการจัดอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
180620160907.jpg
ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังพัฒนาคลองแม่ข่า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้าง พัฒนาระบบคลองส่งน้ำของลำน้ำสา ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เร่งกำจัดผักตบชวา แก้ปัญหาการระบายน้ำ..//
180620160729.jpg
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เร่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางในลำน้ำปิง เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ช่วยรักษาระบบนิเวศ..//
เยาวชนน่าน เข้าค่ายอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์พงไพร รุ่นที่ 41
180620160659.jpg
เด็กนักเรียนสำนักงานพื้นที่การศึกษา.น่าน เขต 2 เข้าค่ายอบรม รักษ์พงไพร เรียนรู้การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างป่าสร้างราย รุ่นที่ 41
จ.ลำพูน Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
180620155229.jpg
พัฒนาชุมชนลำพูน เร่งขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด (Kick off) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หวังสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน
พมจ.น่าน เสริมพลัง ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
180620154917.jpg
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนโครงการเสริมพลังปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เชิญชวนประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
180620154911.jpg
วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เชิญชวนประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ที่ 21 มิถุนายน 2561
รองนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
180620154753.jpg
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ พบปะประชาชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
จังหวัดแพร่ประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ปี 2561
180620154516.jpg
จังหวัดแพร่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2561 ซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 258 หมู่บ้าน และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามแนวทาง 3 มาตรการ 9 โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
180620154429.jpg
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา เสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ลดภาระหนี้สิ้น สำหรับเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
น่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทางพระพุทธศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินผลการดำเนินงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
180620154044.jpg
น่าน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเตีรยมความพร้อมของติดตาม การประเมินผลการดำเนินงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจิตอาสาอีกหลายภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
180620153243.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจิตอาสาอีกหลายภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ผันน้ำดีไล่น้ำเสีย เพื่อสร้างจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้คลองแม่ข่ามีแต่น้ำใส หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ต่อไป
โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา
180620153143.jpg
โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา และมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด คือ 87 ปีที่มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสร่วมรับปริญญาชีวิตในครั้งนี้ด้วย
กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ท้ายเขื่อนกิ่วคอมา เดินหน้าส่งเสริมเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
180620151739.jpg
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานแห่งใหม่ "โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา" ร่วมกันเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจาก 2 สายงาน ระหว่าง สายงานรองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ กับ สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ร่วมทำการลงนามในบันทึกข้อตกลง นำส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ให้แก่หน่วยงานผู้ดูแลระบบประจำเขตพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีการลงนามขึ้น ที่บริเวณลานจอดรถ หน้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมศักดิ์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการพลังน้ำ, นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้ร่วมกันลงนามทำการส่งและรับมอบโรงไฟฟ้าฯ พร้อมกับร่วมกันนำส่งต่อมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมาให้กับนายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ตัวแทนหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาคอยดูแลบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมาต่อไป