18 มิ.ย. 2561
          เทศบาลเมืองน่านจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมโครงการก่อสร้างสุสานลอมเชียงของ เนื่องจากเม .....
รายละเอียด. >>
18 มิ.ย. 2561
          จังหวัดน่าน มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เปิดเวทีสนทนาธรรม "วิกฤตพระพุทธศาสนาก .....
รายละเอียด. >>
18 มิ.ย. 2561
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพ .....
รายละเอียด. >>
17 มิ.ย. 2561
          สถานีพัฒนาที่ดินน่านร่วมกับชาวบ้านนางาม ปลูกหญ้าแฝก สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน .....
รายละเอียด. >>
17 มิ.ย. 2561
          จังหวัดน่าน ประชุมถอดบทเรียน การป้องกัน แก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง สถานการณ์ การเกิดไฟป่าและหมอก .....
รายละเอียด. >>
16 มิ.ย. 2561
          ร.ร.สตรีศรีน่าน เปิดการแข่งขันกรีฑา "ศรีน่านเกมส์ 61" เชื่อความสามัคคีบุคลากรครู .....
รายละเอียด. >>
16 มิ.ย. 2561
          รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงานรณรงค์ระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่ .....
รายละเอียด. >>
16 มิ.ย. 2561
          สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ .....
รายละเอียด. >>
15 มิ.ย. 2561
          กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำบุคลากรสาธารณสุขลงพื้นที่ .....
รายละเอียด. >>
15 มิ.ย. 2561
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จัดปฐมนิเทศ นิสิตนักศึกษาใหม่ ปีที่ 1 ประจำปีการศึก .....
รายละเอียด. >>