ทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

1. เดือนมีนาคม 2560

2. เดือนเมษายน 2560

3. เดือนพฤษภาคม 2560

4. เดือนมิถุนายน 2560

5. เดือนกรกฎาคม 2560

5. เดือนสิงหาคม 2560

6. เดือนกันยายน 2560