ทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

1. เดือนมีนาคม 2560

2. เดือนเมษายน 2560

3. เดือนพฤษภาคม 2560

4. เดือนมิถุนายน 2560

5. เดือนกรกฎาคม 2560

6. เดือนสิงหาคม 2560

7. เดือนกันยายน 2560

8. เดือนตุลาคม 2560

9. เดือนพฤศจิกายน 2560

10. เดือนธันวาคม 2560

11. เดือนมกราคม 2561

12. เดือนกุมภาพันธ์ 2561

13. เดือนมีนาคม 2561

14. เดือนเมษายน 2561

15. เดือนพฤษภาคม 2561

16. เดือนมิถุนายน 2561

17. เดือนกรกฎาคม 2561

18. เดือนสิงหาคม 2561

19. เดือนกันยายน 2561

20. เดือนตุลาคม 2561