ทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

1. เดือนมีนาคม 2560

2. เดือนเมษายน 2560

3. เดือนพฤษภาคม 2560

4. เดือนมิถุนายน 2560

5. เดือนกรกฎาคม 2560

6. เดือนสิงหาคม 2560

7. เดือนกันยายน 2560

8. เดือนตุลาคม 2560

9. เดือนพฤศจิกายน 2560

10. เดือนธันวาคม 2560