ประวัติความเป็นมา

จากทิศทางการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้สถานีวิทยุกระจ
ายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถสนองภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ ของรัฐและรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภา พเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและประชาชน จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเท ศไทยจังหวัดพะเยาขึ้นและเริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันที่6เมษายน2531เป็นต้นมาโดยส่งกระจายเสียงด้วยระบบ เอฟ.เอ็ม. 95.25 เมกะเฮิรตซ์
ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2536
ได้ย้ายที่ทำการใหม่ มายังที่ทำการอาคารสถานี บ้านร่องห้า เลขที่ 507 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางหน่วยหนึ่งประจำภูมิภาค สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ ด้านสื่อ 
วิทยุกระจายเสียงในการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ และบริการข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้และความบันเทิง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดสอดคล้องกับ 
นโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งในด้านความมั่นคง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา 
สังคม การศึกษา และสาธารณสุขยา 

เกี่ยวกับองค์กร

วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข