24 ก.ค. 2560 170724145331.jpg
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการเด็กและเยาวชน "Be Smar .....
รายละเอียด. >>
24 ก.ค. 2560 170724143015.jpg
          หน่วยงานทหาร ปภ. และท้องถิ่น ร่วมกันซ่อมแซมฝาย ในพื้นที่ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา อย่า .....
รายละเอียด. >>
22 ก.ค. 2560 170722095853.jpg
          จังหวัดพะเยาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีวิสาหกิจชุมชนไทย ก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียน โครงการเ .....
รายละเอียด. >>
21 ก.ค. 2560 170721140752.jpg
          จังหวัดพะเยาจัดงานเสริมสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมตลาดนัดความรู้สู่สังคมผู้สูง .....
รายละเอียด. >>