สวท.พะเยา  ออกอากาศทุกวัน ๆ ละ 19 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. โดยมี

สัดส่วนการผลิตรายการต่อเดือน ดังนี้.-

ผลิตรายการเอง 159.08 ชั่วโมง ต่อเดือน คิดเป็น 53 %
ร่วมผลิตกับส่วนราชการ 113.32  ชั่วโมง ต่อเดือน คิดเป็น 38 %
ให้บริการธุรกิจเช่าเวลา 27.50 ชั่วโมง ต่อเดือน คิดเป็น 9 %
รายการ  25 - 30 นาที
วันจันทร์ - วันศุกร์
เดือนละ
10,700.-
วันเสาร์
เดือนละ
2,140.-
วันอาทิตย์
เดือนละ
2,140.-
 
 
รายการ 50-60 นาที
วันจันทร์ - วันศุกร์
เดือนละ
21,400.-
วันเสาร์
เดือนละ
4,280.-
วันอาทิตย์
เดือนละ
4,280.-
 
เผยแพร่สารคดี/บทความ
1 - 2 นาที
เดือนละ
214.-
2 - 5 นาที
เดือนละ
321.-
 
เผยแพร่สปอต
ความยาว 30 นาที
ครั้งละ
70.-
ความยาว 31 - 60 นาที
ครั้งละ
107.-
     
     
ผลิตสปอต
ความยาว 30 วินาที
ตัวละ
1,070.-
ความยาว 31 - 60 วินาที
ตัวละ
1,605.-
 
ผลิตสารคดี
ความยาว 1 - 2 นาที
ตอนละ
1,070.-
ความยาว 2 - 5 นาที
ตอนละ
1,605.-
 
ผลิตรายการ/ นิตยสาร
ความยาวไม่เกิน  15  นาที
ตอนละ
2,140.-
ความยาวไม่เกิน  30  นาที
ตอนละ
3,210.-
     
สำเนาสปอต / รายการ / สารคดี/ บทความ  
เทป / CD
ม้วน / แผ่นละ
54.-
ค่าเช่าห้องบันทึกเสียง
2 ชั่วโมง
1,070.-
ถ่ายทอดเสียง
2 ชั่วโมงแรก
3,210.-
 
ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ
1,070.-