หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม. คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  


ข้อมูลด้านฝ่ายบริหารงานทั่วไป

.ฝ่ายบริหารทั่วไป   ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานพัสดุ

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ   จัดทำงบเดือน ตามระบบ GFMIS และจัดทำรายงานการเงิน
งบประมาณประจำเดือน และประจำปี ส่ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาคที่ ๙ และฝ่ายการเงิน สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่
๑.๒  ดำเนินการจัดหารายได้   จัดเก็บเงินรายได้   เบิกจ่ายเงินรายได้  และจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ประจำเดือน และประจำปี ส่งฝ่ายการเงิน สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓    จังหวัดเชียงใหม่
๑.๓  พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและการประชาสัมพันธ์
๑.๔ สนับสนุนและให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก
๑.๕ การบริหารจัดการ ด้านการอำนวยการ การดำเนินงานธุรการทั่วไป และจัดทำรายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๑.๖ จัดทำแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร และความก้าวหน้าในสายงานต่าง ๆ ของบุคลากร
๑.๗ จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานด้านการเงิน และพัสดุประจำเดือน และประจำปี ส่ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่
๑.๘ ประเมินผลคุณภาพการใช้บริการ  / ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสรุปรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ ประสานความร่วมมือ และพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานตามภารกิจ และภาพลักษณ์ขององค์กร

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91 MHz.
28 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนน แพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5452-3515-6 แฟ็กซ์. 0-5452-3515