หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม. คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกระจายเสียง

๑.การประชาสัมพันธ์

 ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
 ทำไมต้องมีการประชาสัมพันธ์
 

                                                                                 ๒.หลักการผลิตรายการวิทยุ

ประวัติความเป็นมา
รูปแบบรายการวิทยุ
ประเภทของรายการ

๓.ความรู้ด้านเทคนิค

 ประวัติความเป็นมาของการส่งกระจายเสียงวิทยุ
 อุปกรณ์การส่งกระจายเสียงของวิทยุ

๔.ความรู้ทั่วไป

 วิวัฒนาการของแผ่นเสียงุ
 การดูแลอุปกรณ์การส่งกระจายเสียง

 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91 MHz.
28 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนน แพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5452-3515-6 แฟ็กซ์. 0-5452-3515