หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม. คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  

                                                                     
                                                                  

  บุคลากรของ สวท.แพร่นายวัชระ เพชรพลอย
ผู้อำนวยการสถานี

 

ฝ่ายข่าวและรายการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายช่างเทคนิค
นายชัยเชษฐ์ ปัดเปา
นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ


นายประสิทธิ์ กวาวสนั่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายทองคำ อุดทา
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส

นายชาติชาย คะมา
นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการนางนุสรา เข้มขัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายเด่นศักดิ์ เรือนทิพย์สกุล
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นางสาวพิรุณพร แสงสร้อย
เจ้าหน้าที่กระจายเสียง

 


นายพิรพล อุดหนุน
พนักงานอาคารสถานที่


นายแสวง เป้าเพชร
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน


นายสมบัติ รอบรู้
พนักงานขับรถยนต์


นายภานุวัฒน์ กันกา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายนพดล ทองประไพ
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

 

 


สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91 MHz.
28 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนน แพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5452-3515-6 แฟ็กซ์. 0-5452-3515