หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม. คำขวัญประจำจังหวัดแพร่  


ประวัติสถานี

                                                                         จากนโยบายหลักของกรมประชาสัมพันธ์
กำหนดว่า "ดำเนินการเพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้นำทางด้านการประชาสัมพันธ์เป็นที่เชื่อถือ สนใจและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน"
และจากนโยบายเฉพาะในข้อที่ว่า "เร่งขยายสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารทั้งสร้างความเข้าใจในแนวนโยบายและโครงการพัฒนาประเทศสู่ประชาชนให้ทั่วภูมิภาค"

          ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 พิจารณาเห็นว่า จังหวัดแพร่เป็นพื้นที่หนึ่งในภาคเหนือตอนบน ที่ยังขาดเครื่องมือด้านวิทยุกระจายเสียง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2531 ในขณะที่รองอธิบดี นายสุวิทย์ หวังภุชเคนทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3 ลำปาง โดยตั้งทีมงาน เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค สำรวจหาที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสถานี และได้รับที่ดินจากการบริจาคของราษฏรในบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดิน นส.3 บริจาคโดย นางบัวคำ ชัยวรรณคุปต์ นายแดง ปรางค์สุวรรณ และนายโต วุฒิ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2532 เป็นต้นมา ที่ดินที่ได้รับนี้นับว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมดีมากเพราะอยู่ติดกับถนนใหญ่สายจังหวัดแพร่-อำเภอลอง-จังหวัดแพร่ ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่ไม่ถึง 2 กิโลเมตร ไม่ห่างความเจริญ แต่ไม่สามารถก่อสร้างเสาอากาศสูงเกิน 45 เมตรได้เพราะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศของสนามบินจังหวัดแพร่ ตามที่กรมการบินพาณิชย์ได้แจ้งมา ทีมงานด้านเทคนิคจึงได้แยกเครื่องส่งและเสาอากาศไปติดตั้ง ณ ยอดเขาไทรย้อย อำเภอเด่นชัย ใช้อาคารเดียวกับเครื่องส่งสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 เป็นยอดเขาสูงอยู่ห่างจากอาคารสถานีตัวเมืองแพร่ ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเชื่อมโยงสัญญาณเสียงผ่านอุปกรณ์ ยู.เอส.เอฟ ลิงค์
         การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เริ่มเป็นจริงอีกครั้ง หลังจากที่สำนักงบประมาณยังไม่ชอบ ทำให้โครงการถูกระงับชั่วคราว โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2535 ได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ได้และจัดสรรงบประมาณประจำปี 2535 ให้สร้างอาคารสถานี 1 หลัง บ้านพักข้าราชการ 5 ครอบครัว (ปี 2536 ได้รับเพิ่มอีก 4 ครอบครัว) ถมดินปรับดินทำถนนพร้อมรั้วคอนกรีตบล๊อกในวงเงิน 4,700,000.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยบริษัท ธริศก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ประกวดราคารับเหมางานอาคารบ้านพักและสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536
         สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ พร้อมที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความบันเทิงและเป็นสื่อกลางในการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดแพร่ สู่รัฐบาล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ หรือ สวท.แพร่ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91 เมกกะเฮริ์ซ จึงเสมือนเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ ที่จะใช้บริการได้ตลอดไป.

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 91 MHz.
28 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนน แพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5452-3515-6 แฟ็กซ์. 0-5452-3515