สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC9 ธ.ค. 2562
          ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง จัดโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5 ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ย้ำ สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
          วันนี้ ( 9 ธันวาคม 62) ที่ห้องกิ่งกนก โร .....
9 ธ.ค. 2562
          จังหวัดลำปาง สานพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมใจทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของชาติ ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่ทนต่อความทุจริต”
          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังห .....
9 ธ.ค. 2562
          วันนี้ (9 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16 /2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยในที่ประชุมได้นำเสนอผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประ .....
9 ธ.ค. 2562
          วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “Open House Nation University” และบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางอาชีพเด็กไทยในยุค Disruptive Technology” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติวิทยาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
      &nbs .....
8 ธ.ค. 2562
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล ภายใต้โครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ร่วมกัน .....
6 ธ.ค. 2562
          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสภาพอากาศหนาวเย็นในเขตภาคเหนือ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญสิ่งของเครื่องกันหนาวพระราชทานไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    &n .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
9 ธ.ค. 62 / 15:22:16
จังหวัดลำปางสานพลังทุกระดับจัดทำแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนน MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY
9 ธ.ค. 62 / 14:30:00
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง รวมใจทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
9 ธ.ค. 62 / 14:18:00
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
9 ธ.ค. 62 / 14:16:17
จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 16/2562
9 ธ.ค. 62 / 12:39:03
ม.เนชั่น จัดนิทรรศการ “Open House Nation University” เปิดโอกาสให้นักเรียนเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
9 ธ.ค. 62 / 11:06:58
อบจ.ลำปาง ผนึกกำลังเครือข่าย เดินหน้าสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพิ่มพื้นที่พัฒนาการของเด็ก
9 ธ.ค. 62 / 09:17:33
เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ม.ค. 63
8 ธ.ค. 62 / 13:22:11
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง แนะเกษตรกรเช็คสุขภาพสัตว์ และเตรียมป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  13/12/2562   
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง  06/01/2563   
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ  04/01/2563   
สำนักงานเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3  10/12/2562   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งการกุศลระดมทุนเพื่อฟื้นฟูต้นยางให้มีสุขภาพดี  26/01/2563   
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562  11/12/2562   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สนุกคลุกสวน"(Nature based Playground)  06/06/2563   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง จะดำเนินการจำหน่ายโคคัดออก จำนวน 12 ตัว  11/12/2562   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกขอเชิญเที่ยวงานของดีบ่อสวก  29/12/2562   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง  10/12/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
9 ธ.ค. 62 / 15:47:15
ประกาศกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้
9 ธ.ค. 62 / 15:46:45
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจ ในงานฤดูหนาว ประจำปี 2563
9 ธ.ค. 62 / 15:22:16
จังหวัดลำปางสานพลังทุกระดับจัดทำแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนน MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY
9 ธ.ค. 62 / 14:54:53
ชาวน่าน รวมพลังวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล “รวมพลังคนน่าน ต้านทุจริต คนน่าน....เมืองคนดี
9 ธ.ค. 62 / 14:52:22
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานฤดูหนาว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ นี้
9 ธ.ค. 62 / 14:50:04
นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกม่อนแสนสุข อำเภอปอง จังหวัดพะเยา ที่สามารถชมได้ถึง 360 องศา
9 ธ.ค. 62 / 14:48:10
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
9 ธ.ค. 62 / 14:39:18
จังหวัดแพร่จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
9 ธ.ค. 62 / 14:38:28
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่จะครบกำหนดภายในปีนี้
9 ธ.ค. 62 / 14:30:00
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง รวมใจทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง