สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC17 ก.พ. 2561
          สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง จังหวัดลำปาง ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ทำการหลังใหม่ เดินหน้าพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เตรียมความพร้อมในการรองรับ การให้บริการแก่ประชาชน ครอบครัวทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด แพร่ และลำปาง
          พล.อ.สัมพ .....
16 ก.พ. 2561
          จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดทำพิธีวางพวงมาลาบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะ ต่ออนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม หรือ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง ที่ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็น .....
16 ก.พ. 2561
          จ.ลำปาง นำตัวแทนเด็กเยาวชนและผู้นำกลุ่มจาก 13 อำเภอ ในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักคุณธรรม และหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบัน รักสามัคคี สมานฉันท์ และปรองดอง
          ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานความมั่ .....
14 ก.พ. 2561
          จังหวัดลำปาง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง จัดกิจกรรมเชิงรุกเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบ ร่วมกันนำตัวแทนผู้ประกอบการค้าทุกประเภทในตลาดประชารัฐ จากเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัด .....
12 ก.พ. 2561
          สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมสนองตอบนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนในระดับฐานราก ร่วมจัดสรรพื้นที่เปิดตลาด "สินค้าเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ" นำผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ร่ .....
11 ก.พ. 2561
          จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และรับฟังสารของผู้บัญชาการ พร้อมรับฟังโอวาทของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ที่บริเวณสนามหน้าอาคารที่ทำการศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายกองเอก ทรงพล สว .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
17 ก.พ. 61 / 13:21:37
อผศ.ลำปาง พัฒนาเพิ่มศักยภาพงานบริการ เปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่ เตรียมความพร้อมรองรับการบริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว
16 ก.พ. 61 / 12:38:18
สาธารณสุขจังหวัดลำปางแนะมาตรการ "ตะโกน โยน ยื่น" ช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างปลอดภัย
16 ก.พ. 61 / 10:21:38
ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลา และบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง ร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณ และคุณงามความดี
16 ก.พ. 61 / 05:16:18
เด็กเยาวชนและผู้นำกลุ่ม จาก 13 อำเภอ ใน จ.ลำปาง ร่วมฝึกอบรมสร้างสำนึกรักสามัคคี
15 ก.พ. 61 / 15:05:42
คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีพื้นที่ใดประสบปัญหามลพิษหมอกควัน
15 ก.พ. 61 / 13:46:17
จังหวัดลำปางจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม
14 ก.พ. 61 / 13:48:02
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ดูงานด้านพลังงาน ที่กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ .จ.ลำปาง
14 ก.พ. 61 / 13:47:02
บรรยากาศ การจำหน่ายดอกไม้ และของขวัญเนื่องในวันวาเลนไทน์ในตัวเมืองลำปาง ปีนี้ซบเซา เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอัตราส่วนคนวัยทำงานจะซื้อมากกว่านักเรียน นักศึกษา เนื่องจากมีกำลังซื้อที่มากกว่า
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ 4 คัน  22/02/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  19/02/2561   
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักราชการ  19/02/2561   
คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง   20/02/2561   
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561  31/03/2561   
วัดต้นห้า ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิ วัดต้นห้า  30/05/2561   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่  06/03/2561   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยสเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 42 รายการ  23/02/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  23/02/2561   
สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  19/02/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
18 ก.พ. 61 / 00:23:09
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17 ก.พ. 61 / 19:14:29
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด หวังลดค่าครองชีพประชาชน
17 ก.พ. 61 / 18:51:18
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
17 ก.พ. 61 / 17:45:30
ฝายมีชีวิตสร้างสุขในชุมชน ที่บ้านม่อนหินขาว จังหวัดลำพูน
17 ก.พ. 61 / 15:59:13
ผู้ว่าน่านฯ ขานรับนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน
17 ก.พ. 61 / 15:26:46
น่านจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล วันที่ 2
17 ก.พ. 61 / 13:55:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
17 ก.พ. 61 / 13:42:49
คณะแรลลี่รถยนต์โบราณ จากประเทศสิงคโปร์ ไปยังประเทศเวียดนาม แวะเยือน จ.แม่ฮ่องสอน
17 ก.พ. 61 / 13:21:37
อผศ.ลำปาง พัฒนาเพิ่มศักยภาพงานบริการ เปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่ เตรียมความพร้อมรองรับการบริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว
17 ก.พ. 61 / 13:20:21
ธ.ก.ส.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการ "ชำระดี มีคืน" มอบของขวัญ ให้แก่เกษตรกร
หัวข้อข่าวทั้งหมด