สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC20 มิ.ย. 2562
          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และสภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นราชสักการระแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม .....
20 มิ.ย. 2562
          ในวันนี้ (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562) นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปางประจำปี 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางได้จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 .....
19 มิ.ย. 2562
          ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นำทีมตรวจความพร้อมกำลังพล และอุปกรณ์เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
          หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรมูลนิธิเพื .....
19 มิ.ย. 2562
          นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปาง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก “สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการตรวจเยี่ยมราษฎร และติดตามงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2 .....
18 มิ.ย. 2562
          จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง สรุปถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 62 และเตรียมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี          
เช้าวันนี้(18 มิ.ย.62) นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจ .....
18 มิ.ย. 2562
          เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิต ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศไทยโดยกระบวนการศึกษาทั้งหมดจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ในกา .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
20 มิ.ย. 62 / 16:50:44
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และสภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2562
20 มิ.ย. 62 / 16:02:06
งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562
20 มิ.ย. 62 / 16:00:44
วันที่ 5 ของงาน OTOP Midyear 2019 จ.ลำปาง มียอดจำหน่ายสุดยอด OTOP กว่า 5 ล้านบาท
20 มิ.ย. 62 / 15:03:11
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ปี 62
20 มิ.ย. 62 / 14:54:26
จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ “ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ออกให้บริการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
20 มิ.ย. 62 / 11:47:36
ปภ.เขต 10 ลำปาง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง
20 มิ.ย. 62 / 10:44:19
พีทีที โออาร์ ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา
19 มิ.ย. 62 / 21:38:43
จ.ลำปาง ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถดับเพลิงที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ  21/06/2562   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตู ป้ายชื่อโรงเรียนและศพด. ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   25/06/2562   
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดบ้านดู่ ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   21/06/2562   
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ  27/06/2562   
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ  24/06/2562   
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด  21/06/2562   
สหกรณ์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ รายการรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน   27/06/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย พร.ถ.1-0031 บ้านนาแหลม  25/06/2562   
โรงพยาบาลแพร่ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ   27/06/2562   
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดหาผู้รับจ้างตามโครงการก่อสร้าง  21/06/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 มิ.ย. 62 / 19:30:40
แม่ฮ่องสอนเตรียมนำสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP แสดงในงาน Lanna Expo 2019 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม นี้
20 มิ.ย. 62 / 18:47:42
ชาวบ้านระดมกำลังควบคุมเพลิงเหตุไหม้บ้าน พบเงินสดกว่า 5 หมื่นบาท
20 มิ.ย. 62 / 17:20:45
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมไทยล้านนาสปา แถลงการจัดการประชุมวิชาการสปา และมอบรางวัล Chiang Mai SPA Award 2019
20 มิ.ย. 62 / 16:57:07
สำนักงานทางหลวงที่ 1 ประชุมชี้แจงขอบเขตการดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108
20 มิ.ย. 62 / 16:54:22
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ
20 มิ.ย. 62 / 16:53:54
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาภารกิจจัดการวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ เพื่อพัฒนาการสื่อสารสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
20 มิ.ย. 62 / 16:50:44
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และสภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2562
20 มิ.ย. 62 / 16:48:22
ทีมรณรงค์และจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์สัปดาห์ไข้เลือดออกอาเซียน ตั้งเป้าสถานที่ราชการ โรงเรียนทุกแห่ง ปลอดลูกน้ำยุงลาย
20 มิ.ย. 62 / 16:23:19
ชาวอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางเกษตร เฉลิมพระเกียรติอันเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
20 มิ.ย. 62 / 16:02:06
งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562
หัวข้อข่าวทั้งหมด

 

QR-Code Website PR-Lampang QR Code เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง