สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC22 มี.ค. 2561
          ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดลำปาง
          วันนี้ (22 มีนาคม 2561) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รอง .....
21 มี.ค. 2561
          ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และประเมินตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้รับเครื่องหมาย OTOP ของก .....
21 มี.ค. 2561
          กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผ่านเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
          นางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 12 กิจกรรม โดย กกจ.เป็ .....
20 มี.ค. 2561
          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561 ประเทศไทยตอนบนจะมีพา .....
19 มี.ค. 2561
          จังหวัดลำปาง ร่วมแต่งกายย้อนยุค (สมัย ร.5) สืบสาน อนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
          เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมดำ .....
19 มี.ค. 2561
          ที่ห้องประชุม M1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ (กฟผ.แม่เมาะ) นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ, นายโอภาส จริยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ และคณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของเหมืองแม่เมาะ ได้ร่วมกันเปิดโต๊ะ .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 50-บทความเรื่อง “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
        คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
        วันที่ : 06-08-58
 • 49-บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (3)
        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ และรู้จักกับประเทศสมาชิก เกี่ยวกับเมืองหลวงของ 10 ประเทศสมาชิกมาให้รู้จักเพิ่มเติมขึ้น
        วันที่ : 05-08-58
 • 48-บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (2)
        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองหลวงของ 10 ประเทศสมาชิกมาให้รู้จักเพิ่มเติมขึ้น
        วันที่ : 05-08-58
 • 47-บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (1)
        อาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ และรู้จักกับประเทศสมาชิก ทั้งภาษา ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและง่ายในการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
        วันที่ : 05-08-58
 • 46-บทความอาเซียน ตอน วัฒนธรรมอาเซียน
        ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื
        วันที่ : 05-08-58
 • 45-บทความอาเซียน ตอน ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน
        การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในเชิง คือ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการรองรับการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        วันที่ : 04-08-58

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
22 มี.ค. 61 / 14:30:02
ผู้ตรวจราชการฯ เขต 15 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
22 มี.ค. 61 / 12:08:41
จัดหางานจังหวัดลำปางแจ้ง กำหนดเวลาในการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้
22 มี.ค. 61 / 12:07:30
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก
22 มี.ค. 61 / 12:06:04
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแก่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
21 มี.ค. 61 / 16:42:56
จ.ลำปาง ประชุมอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เตรียมออกเครื่องหมาย OTOP รับรองแก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
21 มี.ค. 61 / 11:39:31
กปส. เพิ่มช่องทางใหม่ เปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งเบาะแส การทุจริต เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
21 มี.ค. 61 / 08:29:50
เทศบาลนครลำปางเชิญชวนประชาชน ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 101 ปี "ขัวหลวงรัษฎา"
21 มี.ค. 61 / 08:17:50
ชุมชนรถไฟนครลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day "เฮาฮักสะพานดำ มาจิมคัวลำตี้กาดเก๊าจาว 100 ปี๋" พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีปีใหม่เมือง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม ปี 2561  13/04/2561   
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา  23/03/2561   
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2561  22/03/2561   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561  31/03/2561   
โรงเรียนวัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561  14/05/2561   
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561  30/04/2561   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ รับสมัครเด็ก เยาวชน อายุ 8 – 19 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561  09/04/2561   
โรงเรียนเจริญราษฎร์แพร่ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล อายุ 2 ปี ขึ้นไป จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  30/05/2561   
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ   07/04/2561   
ศาลจังหวัดแพร่ ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ   23/03/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 มี.ค. 61 / 17:05:31
ผู้ประกอบการ นายจ้าง ทยอยนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาจดทะเบียนที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง
22 มี.ค. 61 / 16:40:49
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
22 มี.ค. 61 / 16:24:47
จังหวัดลำพูน สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต
22 มี.ค. 61 / 16:10:20
ประชาชนจิตอาสา บ้านม่วงชุม ร่วมกันทำแนวกันไฟ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
22 มี.ค. 61 / 15:55:08
จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2
22 มี.ค. 61 / 15:42:51
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5
22 มี.ค. 61 / 15:40:50
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน จังหวัดน่าน ร่วมเสวนา ทิศทางตลาดโคเนี้อคุณภาพ ตันนำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
22 มี.ค. 61 / 15:36:43
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
22 มี.ค. 61 / 15:06:14
ประปาแพร่คาดการณ์ฤดูแล้งปีนี้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำประปาอย่างแน่นอน
22 มี.ค. 61 / 15:06:02
จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ระหว่าง 23 - 29 เมษายน นี้ อย่างยิ่งใหญ่
หัวข้อข่าวทั้งหมด