---------- ว่าง ----------
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

นายศุภชัย กัลปสันติ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
(ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง)

นายชาญณรงค์ ปันเต
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
นางพิมพาภรณ์ เจริญจาตุภัทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางอำภา ศรีโพธิ์
พนักงานธุรการ ส.3
นายธงชัย สายอินต๊ะ
พนักงานขับรถ