นับหัวข้อข่าวประจำเดือน - dept_no ส.ปชส.ลำปาง - date_id เดือน 1809
ลำดับIDหัวข้อข่าว
11809011115241
= = = = 1
21809021455341
= = = = 1
31809030610061
= = = = 1
41809031150051
= = = = 1
51809031218341
= = = = 1
61809031459431
= = = = 1
7180904151358จ.ลำปาง เชิญชวนประชาชนชาวลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
= = = = จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ลงทะเบียนสมัครจิตอาสา พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
8180905132605อนุกรรมการ สนช. ลงเยี่ยมชุมชนในเขตท้องที่ อ.แม่เมาะ ตรวจติดตามงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
= = = = อนุกรรมการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนสานต่องานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ร่วมลงพื้นที่บ้านเมาะหลวง ตรวจเยี่ยมติดตามผลการใช้งบประมาณจากโครงการฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น
9180906164033ลำปาง ขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย โรคภัยจากการทำงาน
= = = = กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการทำงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการประเภทกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 30 แห่ง
10180907080813ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเถิน ร่วมปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลล้อมแรด ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก "ไทยนิยม ยั่งยืน" งบประมาณ 200,000 บาท พร้อมได้ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าและผลักดัน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน
11180907233147ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้ากรณีหญิงชาวเขาเผ่ามูเซอพลัดหลงป่า
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ทำการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานรับแจ้งเบาะแสคนพลัดหลงตำบลหัวเมือง ณ จุดบริเวณที่ตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในจุดบริการสังคม พร้อมขอรับทราบผลความคืบหน้าการปฏิบัติการค้นหาหญิงชาวเขาเผ่ามูเซอ นางสาวอิผิว บาหลา อายุ 65 ปี ผู้เป็นใบ้หูหนวกและสายตาสั้น ซึ่งได้เกิดหายตัวลึกลับหลังจากได้เดินเท้าเข้าป่าไปหาหน่อไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่สุก-แม่สอย ใกล้กับเขตป่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งเหตุ เมื่อช่วงสายของวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา จากนางวลักษณ์ มงคล อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งมีฐานะเป็นหลานสาวของผู้สูญหาย
12180908090917จ.ลำปาง ร่วมสานพลังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในพื้นที่ จัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ
= = = = จังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ พร้อมใจจัดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 นำเด็กและเยาวชนจากหลายสถาบันการศึกษาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่ออนาคตชาติ
13180909082818หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดหน่วยเคลื่อนที่ ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน
= = = = หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" รวมพลังหน่วยงานนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการช่วยเหลือแก่ประชาชน ที่โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ชุมชนบ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในเขตท้องที่ทั้ง 8 ชุมชน/หมู่บ้านของตำบลหัวเมือง โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลหัวเมือง รวมถึงจากพื้นที่ตำบลใกล้เคียง จำนวนมากกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
14180910075647องค์กรภาครัฐ-เอกชน ใน จ.ลำปาง ร่วมสานต่องานโครงการป่าชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าและรักษาพันธุกรรมพืช
= = = = ชมรมแม่วักบ้านนางแล และมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง ร่วมบูรณาการสานพลังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมต่อยอดโครงการป่าชุมชน ร่วมเปิดพื้นที่สวนป่าสมุนไพร ชุมชนบ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นำประชาชนชาวบ้านบ้านนางแล และชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ อีก 12 หมู่บ้าน ในตำบลปงยางคก รวมถึงเยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมทำกิจกรรมดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกกล้าพันธุ์ไม้หายาก ไม้พุทธประวัติ และพันธุ์ไม้สมุนไพร เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชนบ้านนางแล โดยการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำทีมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลปงยางคก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลปงยางคก รวมกว่า 500 คน ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมร่วมทำกิจกรรมช่วยกันปลูกกล้าพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ลงบนพื้นที่สวนป่าสมุนไพรชุมชนบ้านนางแล
15180910132442รมว.วัฒนธรรมเปิดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ที่จังหวัดลำปาง
= = = = มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ หาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดลำปาง
16180911143538ปชส.ลำปาง จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา สื่อสร้างสรรค์ ปันสุข
= = = = สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดงานสืบสานประเพณีล้านนา "เล่าก๋ารงานเก่า เจินสื่อหมู่เฮา..กิ๋นข้าวแลง แต่งหย้องคัวเมือง อู้เรื่องลำปาง..ปล๋ายทางฝัน"
17180912145420ลำปาง เดินหน้าสานสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์ ปันสุข "อู้เรื่องลำปาง ... ปล๋ายทางฝัน"
= = = = จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ สื่อลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อยอดสู่แนวทางการพัฒนาจังหวัดลำปางในอนาคต ระหว่างสื่อมวลชน ผู้ประกอบการสื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และส่วนราชการ
18180913092907กรมพัฒนาชุมชนจัดประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP "จุดหมาย ปลายทาง"
= = = = กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว DESTINATION TO OTOP VILAGE
19180913095029ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ
= = = = จังหวัดลำปางโดยสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ"
20180913100858กฟผ.แม่เมาะ จัดปลูกป่า ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
= = = = เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย แม่เมาะ รวมกับคณะกรรมการบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน
21180913102821เปิดขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ.2561
= = = = สำนักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกรทุกจังหวัดเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561
22180913104955พลังงานลำปาง รับสมัครสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสัญจร
= = = = สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค
23180913115659สวทน. เตรียมผักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
= = = = คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)เตรียมผักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับเทคโนโลยีประเทสไทย
24180913163244ลำปาง "เอาจริง" กวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด พร้อมปราบปราม จับกุม รถบรรทุกผิดกฎหมายในจังหวัดลำปาง
= = = = จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาว พร้อมมาตรการกวดขันน้ำหนักรถบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันถนนได้รับความเสียหายเร็วกว่ากำหนด
25180913210005ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน "ชนเผ่าอาข่า" ติดตามงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปางในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข" ทำการออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกลุ่มพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงชัน "ชนเผ่าอาข่า" ที่อาศัยอยู่ตามถิ่นทุรกันดารในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่คำหล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อการเดินหน้าพัฒนาคุณชีวิตให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูง
26180914154941ลำปาง เดินหน้า "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
= = = = จังหวัดลำปางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สร้างจิตสำนึก สู่การแก้ไขลดปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม
27180914162219"ส้มเกลี้ยงลำปาง" เนื้อหอม ยกระดับขึ้นห้าง เพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรลำปาง
= = = = สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ยกระดับตลาดส้มเกลี้ยงลำปาง ขึ้นห้างสรรพสินค้า กับ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด
28180914163853ผวจ.ลำปาง เยี่ยมชมสวนเกษตรตัวอย่าง "อะโวคาโด" บ้านแม่คำหล้า เตรียมส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่ปลูกสร้างอาชีพ
= = = = จากการที่ได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ทำการเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้าน กลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวไทยภูเขา "ชนเผ่าอาข่า" ในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่คำหล้า หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อการเดินหน้าสานต่องานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทั้งนี้เพื่อต้องการจะรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และรับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนชาวบ้าน ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปใช้สำหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อการพัฒนาคุณชีวิตให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงชัน ตามถิ่นทุรกันดาร
29180914165032การศึกษานอกห้องเรียน กับ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา "สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ยุค Thailand 4.0"
= = = = วิทยาลัยการอาชีพเถิน สร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มทักษะ และประสบการณ์จริงในการทำงานกับสถานประกอบการ
30180916110707พี่น้องชนเผ่า ต.หัวเมือง ยิ้มดีใจรับมอบวัสดุปัจจัยการผลิต หวังนำต่อยอดสร้างอาชีพ
= = = = จ.ลำปาง ขับเคลื่อนต่อเนื่อง "สร้างสรรค์ ปันสุข" เดินหน้าสานงานเชิงรุกขยายเขตพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพ ที่มั่นคงยั่งยืนแก่พี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง นำวัสดุงานก่อสร้างมอบเป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
31180916161738ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตท้องที่ อ.เมืองปาน
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเมืองปาน ร่วมปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลหัวเมือง เพื่อตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก "ไทยนิยม ยั่งยืน" งบประมาณ 200,000 บาท พร้อมได้ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับที่จะนำมาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าและผลักดัน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน
32180917091312สวนดุสิตลำปาง เปิดบ้าน จัดงานมหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ
= = = = มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ร่วมบูรณาการกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง และกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างมนต์เสน่ห์ทางการท่องเที่ยวด้วยอาหาร ร่วมกันนำกลุ่มพี่น้องชนเผ่าทุกชาติพันธุ์จากทั่วทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ จัดพื้นที่โชว์อัตลักษณ์เมนูอาหารสุดฮิตประจำเผ่า เปิดโอกาสให้คนไทยพื้นราบได้ลองลิ้มชิมรสความอร่อยกันแบบสดๆ ในงานสวนดุสิตวิชาการ "จากขุนเขา...สู่ครัวของแผ่นดิน" มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้มีการจัดงานกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีประชาชนในจังหวัดลำปางจากทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด ตลอดจนสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมภายในงานจำนวนมาก
33180918113002รัฐบาลกำหนดมาตรการ "8 ก้าวย่างและก้าวต่อไป" ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
= = = = รัฐบาลกำหนดมาตรการ "8 ก้าวย่างและก้าวต่อไป" ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานกิจกรรมตลาดประชารัฐอย่างสม่ำเสมอ
34180918131003จ.ลำปาง จัดงานวันประมงแห่งชาติ นำประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
= = = = สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกรมประมง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 ลำปาง และเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2561 ที่บริเวณท่าน้ำวัง หน้าวัดศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมเป็นหัวหน้าคณะ นำทีมผู้บริหารทั้งจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ และกลุ่มพลังมวลชน ประชาชนชาวลำปางทั้งในเขตท้องที่อำเภอเกาะคาและอำเภอใกล้เคียง รวมจำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติลำน้ำแม่วัง
35180918133458ครม.รับทบทวนมาตรการรักษาเสียรภาพข้าวปีผลิต 2561/62
= = = = คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62
36180919124629ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคเหนือ ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ประจำปี 2561
= = = = อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีมอบใบวุฒิบัตรแก่เยาวชน และประชาชน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ปวช.,ปวส. และผู้สำเร็จการฝึกอาชีพโครงการ "พัฒนาธุรกิจสตรีและครอบครัว Co-Working Space" ประจำปี 2561
37180920122520พี่น้องชนเผ่า 2 หมู่บ้านใน อ.เมืองปาน ร่วมรับมอบวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต นำต่อยอดพัฒนางานอาชีพ
= = = = จ.ลำปาง ขับเคลื่อนต่อเนื่อง "สร้างสรรค์ ปันสุข" เดินหน้าสานงานเชิงรุกขยายเขตพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนแก่พี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูง นำวัสดุงานก่อสร้างมอบเป็นปัจจัยสนับสนุนการผลิตให้แก่เกษตรกรชนเผ่าอีก 2 หมู่บ้านในอำเภอเมืองปาน
38180920150510ครม.สัญจร มีมติพัฒนาด้านโลจิสติกส์ ขยายถนน ยักระดับเสรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวยั่งยืน
= = = = รัฐเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน
39180920152728ครม.เห็นชอบร่างกม.คุ้มครองประชาชนขายฝากที่ดิน ป้องกันนายทุนฮุบที่ทำกิน
= = = = ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม-ที่อยู่อาศัย ป้องกันถูกเอาเปรียบจากนายทุน
40180920195842สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานสิ่งของมอบช่วยเหลือแก่สถานพักพิงสุนัขจรจัดใน จ.ลำปาง
= = = = สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และพลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาล กองกิจการในพระองค์ 904 อัญเชิญผ้าไตรพร้อมสังฆทานพระราชทานนำมอบถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์วัดเวฬุวนาราม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ภายในวัด ในฐานะผู้ดูแลสถานที่ของวัด ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับสงเคราะห์สัตว์ เป็นที่พักพิงให้กับสุนัขจรจัดรวมถึงแมวและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง พร้อมทั้งได้ร่วมอัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทาน มอบให้แก่สถานสงเคราะห์สัตว์ วัดเวฬุวนาราม และสถานที่พักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าแอ๊ด เพื่อให้สถานสงเคราะห์ สถานที่พักพิงสุนัขจรจัด ได้นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่สัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้ง โดยการนี้มีพระครูเวฬุวันสุตวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม ได้เมตตานำคณะพระภิกษุสงฆ์ รวมจำนวน 5 รูป ร่วมประกอบพิธีอนุโมทนา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนในนามจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารทั้งจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงาน และประชาชนในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ ร่วมกันให้การต้อนรับพร้อมร่วมประกอบพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน
41180922100335ผวจ.ลำปาง จัดประชุมแลกเปลี่ยนคิดเห็น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบ
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ อุสาหกรรม สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดพื้นที่ร่วมประชุมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบของจังหวัดลำปาง ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ของตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ใช้แรงงานในจังหวัดลำปาง กับตัวแทนของหน่วยงานองค์ภาครัฐ โดยเพื่อต้องการจะรับทราบถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคการทำงานในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงประเด็นความต้องการที่ทางกลุ่มสมาชิกผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบต้องการอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพ ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบได้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
42180923080045ส.อ.ท. จัดกิจกรรม CSR มอบห้องสมุดพร้อมหนังสือให้แก่โรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่ จ.ลำปาง
= = = = สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สนองแนวนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชน ทำการปรับปรุงห้องสมุดเก่ามอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดลำปาง
43180923174300ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน ตรวจติดตามงานต่อเนื่อง โครงการก่อสร้างโรงคัดบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข" ทำการออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชนเผ่าบนพื้นที่สูง "ชนเผ่าม้ง" ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่อง หลังจากที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการพัฒนาท้องที่ จัดสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์สำหรับช่วยเหลือส่งเสริมและต่อยอดงานด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรบนที่สูง "ชนเผ่าม้ง"