นับหัวข้อข่าวประจำเดือน - dept_no ส.ปชส.ลำปาง - date_id เดือน 1807
ลำดับIDหัวข้อข่าว
1180701112437หลายหน่วยงานภาครัฐใน จ.ลำปาง ร่วมจัดงานเทศกาลสับปะรด ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
= = = = จ.ลำปาง เดินหน้าแผนมาตรการเชิงรุกแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาดราคาตกต่ำ ร่วมประสานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เปิดจุดจำหน่าย จัดกิจกรรมพิเศษ "เทศกาลสับปะรดลำปาง" นำผู้ประกอบการร่วมออกบูธ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2180703064614ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล ดูการดำเนินงานกลุ่ม ต่อยอดอาชีพสู่ความยั่งยืน
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สานต่องานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทำการเยี่ยมเยือนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเห็ดปลอดภัย และกลุ่มปลูกผักพื้นบ้านเวียงตาล เพื่อติดตามดูผลความก้าวหน้าในการต่อยอดงานอาชีพสู่ความยั่งยืนของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร หลังจากทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนในเรื่องวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเป็นปัจจัยสำหรับใช้ในการดำเนินงานพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตผลทางการเกษตรพืชผักปลอดสารพิษทั้งสดและแปรรูป
3180704153356องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "อ่างเก็บน้ำแม่พริก"
= = = = องคมนตรีลงพื้นที่ ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรของประชาชนในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
4180705074125ชาวบ้านบ้านเด่นอุดม อ.เถิน จ.ลำปาง สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนภายในชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน ร่วมลงพื้นที่สานต่องานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการ "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง" ทำการตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่ ชุมชนบ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชนในเขตพื้นที่
5180705161139ลำปางเดินหน้า ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างสินค้าเกษตรคุณภาพ ตามแบบประชารัฐ
= = = = สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง "คิกออฟ ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็ง สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
6180706145924ลำปางเปิดรับสมัครเกษตรกรเพื่อสรรหา "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562"
= = = = สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้ารับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ด้านการเกษตร 4 สาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561
7180707141419จ.ลำปาง หนุนชาวบ้านปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำการพัฒนาพื้นที่สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน
= = = = สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ เดินหน้าสนับสนุนงานเชิงรุกจังหวัด "สร้างสรรค์ปันสุข ให้กับพี่น้องประชาชนชาวลำปาง" มอบกล้าพันธุ์ไม้ 5 ชนิด แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.งาว นำปลูกทดแทนพืชเชิงเดี่ยวสร้างป่าเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ
8180708100554ผวจ.ลำปาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่ อ.เถิน
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเถิน ร่วมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทำการออกเยี่ยมพบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชน บ้านห้วยเตาปูน หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เพื่อขอรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถที่จะเติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน
9180708215338ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ต.แม่วะ อ.เถิน ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกตรวจเยี่ยม พบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดำเนินงานขุดลอก
10180710062711จ.ลำปาง ส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชไม้ผลทางเลือก เพื่อการพัฒนาอาชีพ
= = = = จ.ลำปาง ขยายพื้นที่ต่อเนื่องสานงานเชิงรุก สร้างสรรค์ปันสุขถึงพี่น้องเกษตรกรรากหญ้า นำกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจไม้ผลยืนต้นหลายชนิด มอบแก่กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านปางมะโอ ให้ได้นำไปปลูกเพื่อการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน
11180710140754ชาวบ้านอีก 2 ตำบล ใน อ.งาว ยิ้มชื่นมื่นร่วมทำพิธีเปิดถนนเส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภองาว ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการตรวจเยี่ยมราษฎร และติดตามงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชน ในเขตท้องที่ 2 ตำบลของอำเภองาว ทั้งตำบลบ้านหวด และตำบลหลวงใต้
12180710150614จ.ลำปาง คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 คน
= = = = จังหวัดลำปางประชุมคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แทนเยาวชนที่จบการศึกษา ตามระเบียบการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่
13180711082517ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องสร้างสรรค์ ปันสุข ออกเยี่ยมชาวบ้าน 2 ตำบล ในเขตท้องที่ อ.เมือง
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดลำปาง และฝ่ายปกครองจังหวัดในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกตรวจเยี่ยม พบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านใน 2 ตำบล ของอำเภอเมืองลำปาง ทั้งตำบลนิคมพัฒนา และตำบลต้นธงชัย เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกับร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม สามารถที่จะเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่
14180712083643ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชน ติดตามงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตท้องที่ อ.เมือง
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านในเขตท้องที่บ้านห้วยฮี ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรชุมชนบ้านห้วยฮี ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดำเนินงานก่อสร้าง
15180712155215กรมการท่องเที่ยว เดินหน้า รณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว มุ่งเน้น "ลำปาง" เป็นจังหวัดเป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
= = = = กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว WC OK หวังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รักษา "ห้องน้ำสาธารณะ" ให้สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน
16180713092148จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตท้องที่ อ.เถิน
= = = = หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการสานพลังหน่วยงาน จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ นำความสุขส่งมอบแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ สร้างสรรค์ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในทั้ง 12 ชุมชนหมู่บ้าน ของตำบลแม่ถอด โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ถอด รวมถึงจากตำบลใกล้เคียง รวมจำนวนมากกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
17180714075453ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดหอม บ้านปางมะโอ ดูการดำเนินงานต่อยอดอาชีพผลิตหัวเชื้อเห็ดจำหน่าย
= = = = ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่เดินหน้าสานต่อ งานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ร่วมตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ทะ เยี่ยมชมผลความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดหอม ชุมชนบ้านปางมะโอ หลังได้รับงบพัฒนาจังหวัดสนับสนุนการต่อยอดอาชีพ จนสามารถผลิตหัวเชื้อเห็ดหอมใช้และจำหน่ายเองได้
18180715074416ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ติดตามงานโครงการการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.เถิน
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชน พบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ 2 ตำบล ของอำเภอเถิน ทั้งตำบลแม่วะ และตำบลนาโป่ง เพื่อตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกับร่วมรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ และเติมเต็มรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวบ้าน
19180716095542"เจ๋ง" หนุ่ม อ.เสริมงาม วัย 35 ปี ประสบความสำเร็จ ปลูกเมล่อน ออร์แกนิค ปลอดสารพิษสร้างอาชีพ
= = = = อีกหนึ่งความสำเร็จกับการคิดพัฒนาต่อยอดอาชีพ ผันเปลี่ยนตัวเองจากเกษตรกรลูกจ้าง สู่อาชีพทำการเกษตรอย่างเต็มตัว เป็นเกษตรกรมือใหม่ที่อาศัยประสบการณ์จากการไปทำงานยังต่างประเทศ และได้นำกลับมาปรับใช้ร่วมกับหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำการพลิกฟื้นผืนดินที่มีอยู่กว่า 3 ไร่ ปลูกพืชไม้ผลเศรษฐกิจทางเลือก "เมล่อน" เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองกับครอบครัว ภายใต้ชื่อ "นะโมฟาร์ม (Namo Farm)" ของนายกิตติพงษ์ ยะเปียง หรือ "เจ๋ง" หนุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่วัยเพียง 35 ปี ราษฎรในพื้นที่ชุมชนบ้านสบเสริม หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
20180716124659ลำปางเตรียมจัดปฐมนิเทศโครงการการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน 17 ก.ค. นี้
= = = = กรมชลประทาน เตรียมจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การศึกษาและพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
21180717082614ชาวลำปางเลี้ยงขอบคุณทีมกู้ภัยที่กลับจากการช่วยเหลือหมูป่าอะคาเดมี่ที่ถ้ำขุนน้ำนางนอน เชียงราย
= = = = พ่อค้า ประชาชนชาว หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนในจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการ กู้ภัย อาสาสมัครจิตอาสาที่เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดลำปาง ไปช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่
22180717092149กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครร้านค้า ร่วมจำหน่ายสินค้าบัตรสวัสดิการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
= = = = กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการใช้โปรแกรมประยุคสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
23180718083518จ.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ระยะที่ 2
= = = = ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(คนไทยไม่ทิ้งกัน) ปี 2560 พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนปรับแนวทางขั้นตอนเพื่อให้การขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดลำปาง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความเหมาะสม โดยการประชุมมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในระดับจังหวัด และในระดับอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หอการค้า อุตสาหกรรม และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เข้าร่วมประชุมรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด ได้รับทราบและพิจารณาเห็นชอบต่อมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 2
24180720043813ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ติดตามงานโครงการการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตท้องที่ อ.เถิน
= = = = นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเถิน ปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชน พบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลนาโป่ง ร่วมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน