สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDC28 มิ.ย. 2560
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยเป็นการที่สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
          นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปา .....
28 มิ.ย. 2560
          คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
         &nbs .....
28 มิ.ย. 2560
          ผวจ.ลำปาง นำประชาชนและเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่ชุมชนบ้านนากว้าวกิ่ว ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังแบบประชารัฐ ช่วยกันลงแรงปลูกไม้ยืนต้นให้ดอกสีเหลืองรอบเขตชุมชน หวังพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดความสวยงามกลายเป็น "ถนนดอกไม้สีเหลือง" เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดในอนาคต
       &nb .....
28 มิ.ย. 2560
          จ.ลำปาง นำตัวแทนเด็กเยาวชนจาก 5 อำเภอ ในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักคุณธรรม 12 ประการ และหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบัน รักสามัคคี สมานฉันท์ และปรองดอง
          ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโ .....
27 มิ.ย. 2560
          26 มิถุนายน 2560 เป็น วันคล้ายวันประสูติของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)" องค์พระประมุขของสงฆ์ไทย ที่ทรงเจริญพรรษายุกาลครบรอบ 90 ปี
          สมเด็จพระสังฆราชได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช .....
27 มิ.ย. 2560
          จ.ลำปาง ร่วมบูรณาการ หลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำเยาวชนและประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" แสดงพลังชาวลำปางเข้มแข็งไม่ยอมรับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
          จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดล .....
ดูข่าว ส.ปชส.ลำปาง ย้อนหลัง

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 48-บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (2)
        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสู่ประชาคมอาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองหลวงของ 10 ประเทศสมาชิกมาให้รู้จักเพิ่มเติมขึ้น
        วันที่ : 05-08-58
 • 47-บทความอาเซียน ตอน เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน (1)
        อาเซียน เราคนคนไทยที่เป็นหนึ่งในประชาชนประชาคมอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ และรู้จักกับประเทศสมาชิก ทั้งภาษา ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและง่ายในการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
        วันที่ : 05-08-58
 • 46-บทความอาเซียน ตอน วัฒนธรรมอาเซียน
        ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื
        วันที่ : 05-08-58
 • 45-บทความอาเซียน ตอน ทิศทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน
        การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในเชิง คือ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาควรมีนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการรองรับการเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        วันที่ : 04-08-58
 • 44-บทความอาเซียน ตอน อาเซียนกับเป้าหมายศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก
        กว่า 1,600 ล้านคนหรือ 1 ใน 4 ของประชาคมโลกนับถือศาสนาอิสลาม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้อุตสาหกรรมหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศอาเซียน ที่ต่างพากันต้องการเป็นศูนย์กลางการส่งออกอาหารอาเซียนของโลก
        วันที่ : 04-08-58
 • 43-บทความอาเซียน ตอน GMS ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำว่า GMS ในข่าวเศรษฐกิจกันอยู่บ่อย ๆ และอาจสงสัยว่า GMS นี้คืออะไร แล้วมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจบ้านเราอย่างไร วันนี้มีข้อมูลมาฝากเพื่อให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
        วันที่ : 13-07-58

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
28 มิ.ย. 60 / 14:57:59
พระราชกำหนด การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับใหม่
28 มิ.ย. 60 / 14:24:13
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
28 มิ.ย. 60 / 12:58:43
จ.ลำปาง จัดทำถนนดอกไม้สีเหลือง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
28 มิ.ย. 60 / 10:00:51
ปศุสัตว์จังหวัดลำปางแนะนำเกษตรกร ป้องกันโรคไก่พื้นเมืองในช่วงฤดูฝน
28 มิ.ย. 60 / 09:02:53
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางย้ำ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปาง จำกัด มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล
28 มิ.ย. 60 / 05:27:23
เด็กเยาวชนและผู้นำกลุ่ม จาก 5 อำเภอ ใน จ.ลำปาง ร่วมฝึกอบรมสร้างสำนึกรักสามัคคี
27 มิ.ย. 60 / 14:57:13
สวท.ลำปาง ร่วมกับ ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ระดมทุน รับซื้อสับปะรดจากชาวสวน แจกให้ประชาชนฟรี
27 มิ.ย. 60 / 12:26:32
ขนส่งจังหวัดลำปางตรวจเข้มรถยนต์บรรทุกสินค้า ไม่มีสิ่งป้องกันของร่วงหล่น หรืออุปกรณ์ยึดตู้บรรทุกสินค้า ปรับหนักสูงสุดทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560  30/06/2560   
เทศบาลตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  13/07/2560   
เทศบาลตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 1, 2,3, 6 ตำบลวังหงส์ จำนวน 3 สาย  13/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ เปิดสอบราคาก่อสร้างคลองดาด คอนเกรีต  12/07/2560   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะทำการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   03/07/2560   
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา  10/08/2560   
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ   30/06/2560   
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้ดำเนินการฝึกผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   21/08/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นแบบชำระภาษีตามข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ  20/07/2560   
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เปิดให้บริการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกร  30/07/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
28 มิ.ย. 60 / 19:56:26
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จัดประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน ปี 2561 -2564
28 มิ.ย. 60 / 19:16:58
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนปลูกผักหวาน 200 ต้น ที่วัดป่าถ้ำวัว
28 มิ.ย. 60 / 18:08:08
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
28 มิ.ย. 60 / 18:04:26
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
28 มิ.ย. 60 / 18:02:13
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
28 มิ.ย. 60 / 17:57:04
จังหวัดเชียงใหม่ หาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลำไย ปี 2560
28 มิ.ย. 60 / 17:56:32
โครงการชลประทานฝายแม่ยม จ.แพร่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ใช้น้ำด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
28 มิ.ย. 60 / 17:22:34
หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเมือง Obihiro และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่
28 มิ.ย. 60 / 17:15:38
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่น่าน บูรณาการนิคมโรคเรื้อนให้เป็นชุมชนทั่วไป
28 มิ.ย. 60 / 17:15:34
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม คณะทำงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ
หัวข้อข่าวทั้งหมด