สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้30 ก.ค. 2558
          คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง นุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมประกอบพิธีหล่อเทียนและประทีปธรรมประจำพรรษา ที่ อาคารศาลาการเปรียญ สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านฮ่องก .....
30 ก.ค. 2558
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ องค์กรภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษา เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ นำเครือข่ายภาคประชาชนอาสาสมัครท้องถิ่นฯ ร่วมเวทีเสวนา ทำกิจกรรมสืบสานถ่ายทอดองค์ความรู้ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ" สร้างสำนึกรักมรดกวัฒนธรรมชาติแก่เยาวชน ที่ หอปร .....
29 ก.ค. 2558
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แม่น้ำวังที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ มีสภาพเสื่อมโทรมและตื้นเขิน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศวิทยา ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรประมงโดยเฉพาะปลารากกล้วย ซึ่งเป็นสัตว์น้ำปร .....
29 ก.ค. 2558
          นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และเบาหวาน) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับ1 ของจังหวัดลำปาง ปี 2558 คนลำปางตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด และโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น จากปี 2557 อัตราตาย 15.1 และ 11.26 เป็น 16.73 และ 14.21 ต่อแ .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • มลพิษที่เกิดจากความร้อน
        ความร้อนจัดเป็นมลพิษที่เริ่มมีบทบาทต่อระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเรา เริ่มสูงขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ทุก 10 ปี ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ฤดูกาล และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
        ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตคือ สสารและพลังงาน ซึ่งไม่มีชีวิตใดสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ที่มาของสสารและพลังงานมาจากสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันชีวิตก็ไม่สามารถเก็บสสารและพลังงานนั้นเอาไว้ในตัวได้ตลอดเวลา ชีวิตจึงจำเป็นต้องถ่ายเทสสารและพลังงานออกจากตัวซึ่งก็เข้าสู่สิ่งแวดล้อมอีกเช่นกัน ดังนั้นชีวิตทั้งมวลซึ่งรวมถึงมนุษย์จึงไม่สามารถดำรงอยู่โดยปราศจากสิ่งแวดล้อม
 • ขยะสิ่งของเหลือใช้ ไร้ผู้เหลียวแล
        ปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของ ประชากรโลกเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้เพื่อแสวงหาที่ดินทำกินของประชากรโลก มีการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น มีการผลิตเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น ท่านรู้ไหมว่าขยะเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรกันบ้าง แล้วขยะถูกนำไปจำกัดได้อย่างไร?
 • พื้นที่เสี่ยงหมอกควัน ไฟป่าของประเทศไทย
        จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดหมอกควันและไฟป่า รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด แยกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 27 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
30 ก.ค. 58 / 14:33:34
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กลุ่ม big bike ลำปาง จัดกิจกรรมแห่เทียนบนรถม้าในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2558
30 ก.ค. 58 / 13:05:02
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดโครงการ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ส่งเสริมการปลูกข้าวและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยแก่นักเรียน 11 สิงหาคมนี้
30 ก.ค. 58 / 12:30:15
พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง รวมใจแสดงพลังธรรม นุ่งขาวห่มขาวประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
30 ก.ค. 58 / 11:34:17
จังหวัดลำปางกำหนดให้ "ปลารากกล้วย" เป็นปลาประจำจังหวัดลำปาง เตรียมวิจัยเพาะพันธุ์คืนถิ่นสู่แม่น้ำวัง อนุรักษ์ไว้ให้คู่กับจังหวัดลำปางตลอดไป
30 ก.ค. 58 / 11:16:47
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชวนคนลำปางลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
30 ก.ค. 58 / 09:04:31
จ.ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำภาค ระดมศิลปินปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ สืบสานถ่ายทอดองค์ความรู้ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ" ให้แก่เด็กเยาวชนคนลำปาง
29 ก.ค. 58 / 14:59:48
จังหวัดลำปาง กำหนดให้ปลารากกล้วย เป็นปลาประจำจังหวัดลำปาง
29 ก.ค. 58 / 14:29:17
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางชวนคนลำปาง ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  05/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   05/08/2558   
เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   06/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  06/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำ  10/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก  07/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  14/08/2558   
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต  13/08/2558   
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง   18/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)  11/08/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org


ข่าวรอบเมืองเหนือ
31 ก.ค. 58 / 00:02:52
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากแต่งขาวร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เนื่องในคืนวันอาสาฬหบูชา คึกคัก
30 ก.ค. 58 / 22:34:47
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
30 ก.ค. 58 / 22:33:32
พุทธศาสนิกชน ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนจำนวนมาก
30 ก.ค. 58 / 22:31:51
พุทธศาสนิกชนแห่ทำบุญตานขันข้าวแบบล้านนาในวันศีลใหญ่หรือวันอาสาฬหบูชา
30 ก.ค. 58 / 22:26:40
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
30 ก.ค. 58 / 19:32:21
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
30 ก.ค. 58 / 19:02:09
พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558
30 ก.ค. 58 / 18:46:44
บรรดานักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนต่างสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เนื่องในคืนวันอาสาฬหบูชา
30 ก.ค. 58 / 18:29:13
ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย
30 ก.ค. 58 / 17:26:05
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม ปั่นสองน่องล่องน่าน ชมอารยธรรมล้านนาตะวันออก และทดสอบเส้นทางของ ในกิจกรรม bike for mom ปั่นเพื่อแม่
หัวข้อข่าวทั้งหมด