สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

20 ธ.ค. 2557
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคธุรกิจเอกชนใน จ.ลำปาง นายอำเภอ พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดจากทุกอำเภอทั้ง 13 อำเภอ หัวส่วนราชการระดับจัง .....
20 ธ.ค. 2557
          เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดสถานีปลูกคิดปันสุข ฮอมผะหญา สบสาหก บ้านสบสาหก จังหวัดลำปาง เพื่อถอดบทเรียน เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นในการพึ่งพาตนเอง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ “สถานีปลูกคิ .....
20 ธ.ค. 2557
          จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และเทศบาลนครลำปาง จัดงานพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง นำข้าราชการและประชาชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธี 2 ศาสนา รวมพลังแสดงจิตสักการะขอขมาต่อสายน้ำแม่วัง ที่บริเวณสวนสาธารณะเขื่อนยาง ท่าน้ำบ้านดงไชย ชุมชนบ้านดง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำ .....
20 ธ.ค. 2557
          เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ร่วมศึกษาดูงาน ชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลผาปัง เพื่อประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
          นายอธิชัย ต้นกันยา รักษาการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
20 ธ.ค. 57 / 20:59:58
เหล่ากาชาด จ.ลำปาง และหน่วยงานทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันออกร้านมัจฉากาชาด ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
20 ธ.ค. 57 / 14:31:25
เปิดสถานีคิด ปันสุข ถอนบทเรียนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนที่บ้านสบสาหก จังหวัดลำปาง
20 ธ.ค. 57 / 10:31:00
จ.ลำปาง ประกอบพิธีสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวัง ปลุกจิตสำนึกรักษ์น้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่
20 ธ.ค. 57 / 07:30:00
เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อลำปาง ร่วมเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
19 ธ.ค. 57 / 14:34:14
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประมาณ 2558 ครั้งที่ 2/2558
19 ธ.ค. 57 / 14:30:49
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เปิดโครงการ "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
18 ธ.ค. 57 / 15:20:19
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำ จ.ลำปาง ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ
18 ธ.ค. 57 / 13:58:21
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรม "ปั่นจักรยาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจเมาไม่ขับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด  22/12/2557   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร  25/12/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  22/12/2557   
โรงเรียนวัดหนองสมณะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  22/12/2557   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 ชุด  22/12/2557   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 33 อัตรา  31/12/2557   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ   26/12/2557   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง  26/12/2557   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน   26/12/2557   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   25/12/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 ธ.ค. 57 / 20:59:58
เหล่ากาชาด จ.ลำปาง และหน่วยงานทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันออกร้านมัจฉากาชาด ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
20 ธ.ค. 57 / 19:01:06
พช.ลำพูน จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อป
20 ธ.ค. 57 / 18:13:19
จังหวัดลำพูนจัดงาน " Smile OTOP ลำพูน เชิญชิม เชิญช็อป " ชม และ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอป จากผู้ ผลิตโดยตรง
20 ธ.ค. 57 / 17:28:08
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 อำเภอปาย
20 ธ.ค. 57 / 15:45:17
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น
20 ธ.ค. 57 / 15:44:45
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ จะต้องจัดสรรงบประมาณที่แตกต่างจากที่อื่น หลังลงพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
20 ธ.ค. 57 / 15:44:02
สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอนจัด EMS แรลลี่ ยกระดับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมพร้อมทีมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน
20 ธ.ค. 57 / 15:43:19
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการกลับไปใช้บำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
20 ธ.ค. 57 / 15:42:15
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านนาป่าแปก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2557
20 ธ.ค. 57 / 15:41:26
กลุ่มนักศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการ ลูกช้างคืนถิ่น ครั้งที่ 2 ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา อำเภอแม่สะเรียง
หัวข้อข่าวทั้งหมด