สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

31 มี.ค. 2558
          คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยกำหนดแนวทางการจัดระบบหลังวันที่ 31 มีนาคม 2558          
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2 .....
31 มี.ค. 2558
          จังหวัดลำปาง จัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมรูป น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหาเจษฎาบดินทร์           
ที่ ห้องประชุมฝ้า .....
30 มี.ค. 2558
          สภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดตัวโครงการ "เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย" เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมประกวดเพลง หนังสั้น ภาพวาด/การ์ตูน และความเรียง ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปี ข้างหน้า" ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฎิรูปและร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย           .....
30 มี.ค. 2558
          หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกันรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขให้แก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง" ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

 • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
        ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
 • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
        ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
 • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง
 • ประชาคมอาเซียน คืออะไร
       

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
31 มี.ค. 58 / 15:46:38
ครม. มีมติเห็นชอบตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
31 มี.ค. 58 / 15:27:22
ประกันสังคมจังหวัดลำปางชี้แจง ผู้ประกันตนหญิงที่ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข สามารถเบิกค่าคลอดบุตรละค่าสงเคราะห์บุตรได้ แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
31 มี.ค. 58 / 13:11:20
เกษตรจังหวัดลำปางเตือนชาวสวนมะม่วง ระวังการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้ ศัตรูที่สำคัญในการทำลายพืชผลของเกษตรกร
31 มี.ค. 58 / 11:11:22
จังหวัดลำปางบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน
31 มี.ค. 58 / 11:07:42
จ.ลำปาง ทำพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2558
31 มี.ค. 58 / 11:06:28
ข้าราชการ และประชาชนใน จ.ลำปาง ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
30 มี.ค. 58 / 15:27:36
กกต.ลำปาง ติวเข้มผู้นำสตรี และขยายพื้นที่ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
30 มี.ค. 58 / 14:40:15
สปช.ชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวด ในโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 1,116,000 บาท
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  01/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมบำรุงผิวทาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  01/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  10/04/2558   
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร   03/04/2558   
จังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน  02/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศจ้างเหมาออกแบบงานปรับปรุงลานครูบาศรีวิชัยและศูนย์ OTOP หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านดอยแดน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  09/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศดำเนินการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
จังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  03/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศดำเนินการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเจาเผาไร้มลพิษ บ้านก้อง หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
31 มี.ค. 58 / 22:40:25
อบจ.ลำพูน เปิดเวทีอู้จ๋าปัญหาหน้าหมู่ โครงการก่อสร้างขัวมุงแฝด
31 มี.ค. 58 / 21:50:10
การแอบอ้างชื่อกรมอาเซียนเพื่อรับสมัครบุคลากรไปทำงานในต่างประเทศ
31 มี.ค. 58 / 19:22:00
จ.ลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
31 มี.ค. 58 / 18:23:51
ไทยเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีการประชุมคณะมนตรี ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 47 นำ 11 ชาติร่วมถกแผนความมั่นคงด้านการประมงระดับภูมิภาค
31 มี.ค. 58 / 18:23:01
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
31 มี.ค. 58 / 18:22:15
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
31 มี.ค. 58 / 18:21:35
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสมัชชาครอบครัวประจำปี 2558 เพื่อรับฟังแนวทาง และร่วมกำหนดทิศทางด้านครอบครัว
31 มี.ค. 58 / 18:21:09
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสร้างความสุขในการสัญจรของประชาชน โดยระดมความคิดเห็นวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
31 มี.ค. 58 / 18:20:56
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ตำบลหมอกจำแป่
31 มี.ค. 58 / 18:20:15
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
หัวข้อข่าวทั้งหมด