สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

2 มี.ค. 2558
          นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ที่ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายแผนปฏิบัติการเพื .....
1 มี.ค. 2558
          กำลังเจ้าหน้าที่ทหารชุดบริการมวลชน มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ได้ร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปาง ออกแรงช่วยกันขนสิ่งของสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระเบื้อง ประตู หน้าต่าง โถส้วม ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู และอุปกรณ์อื่ .....
28 ก.พ. 2558
          นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา แต่งกายด้วยชุดชาวไทยภูเขา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินทางสู่ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง เพื่อทำพิธีเปิดงานเทศกาล "วันดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ครั้ .....
28 ก.พ. 2558
          นายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เปิดพื้นที่ห้องประชุม รับฟังรายงานผลความคืบหน้าการปฏิบัติจากผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานรับผิดชอบ ที่ ห้องประชุม .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
2 มี.ค. 58 / 13:26:13
คณะกรรมการ ศอ.ปส. จ.ลำปาง ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
2 มี.ค. 58 / 13:06:43
จังหวัดลำปางเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป สวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโล ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 มี.ค. 58 / 11:02:20
จังหวัดลำปางจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
1 มี.ค. 58 / 07:47:08
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ของ จ.ลำปาง ออกแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่
28 ก.พ. 58 / 15:47:26
ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าสู่ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง แห่ชมความงามของดอกเสี้ยวป่า ในงานเทศกาล "วันดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 14"
28 ก.พ. 58 / 01:51:18
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในพื้นที่ จ.ลำปาง
27 ก.พ. 58 / 15:20:54
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
27 ก.พ. 58 / 15:08:27
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย ในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ  12/03/2558   
เทศบาลตำบลท่าข้ามประสงค์จะสอบราคาจ้างหมาก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์  16/03/2558   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน จำนวน 1 เครื่อง   17/03/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 งาน   11/03/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ   09/03/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ  09/03/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง  09/03/2558   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  10/03/2558   
เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ  12/03/2558   
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน  05/03/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
2 มี.ค. 58 / 22:10:58
จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติธรรม รักษาศีลเนื่องในวันมาฆบูชา
2 มี.ค. 58 / 17:46:58
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมด่วนเร่งเพื่อแก้ไขปัญหาลดหมอกควันหลังเกินค่ามาตรฐานเพียง 1 วัน
2 มี.ค. 58 / 16:50:53
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดไฟป่าขึ้นหลายจุด ในวันแรกของการควบคุมการเผา แขวงการทางจังหวัด ระดมกำลัง และรถน้ำดับเพลิง พบพื้นที่เสียหายกว่า 300 ไร่
2 มี.ค. 58 / 16:50:10
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธียกฉัตรยอดเจดีย์สองแผ่นดิน ที่อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดบอละแคะ รัฐคะยา สหภาพเมียนมาร์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์
2 มี.ค. 58 / 16:49:22
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
2 มี.ค. 58 / 16:48:40
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2 มี.ค. 58 / 16:46:01
สถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำพูนเกินค่ามาตรฐานแล้ว อยู่ในลำดับที่ 2 ของภาคเหนือตอนบน
2 มี.ค. 58 / 16:38:55
สถานการณ์ปัญหาหมอกควันและมลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าขั้นส่งผลกระทบสุขภาพ
2 มี.ค. 58 / 16:38:30
เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสะพานข้ามคูเมือง เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
2 มี.ค. 58 / 16:38:08
การสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศไทย
หัวข้อข่าวทั้งหมด