สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

24 พ.ย. 2557
          กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการและทางการแพทย์ เปิดพื้นที่ออกหน่วยให้บริการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และตรวจคัดกรองผู้ป่วย ตามโครงการ "คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนท .....
24 พ.ย. 2557
          ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ได้จัดโครงการการประกวดเทคนิคการตกแต่งเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิก หัวข้อ "ลำปาง เคลือบงามแต้หนา" ชวนผู้มีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงาน          
นางอรพรรณ ตันติวีรสุต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเ .....
24 พ.ย. 2557
          จังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการลด ละ เลิก อบายมุข ในวันโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557          
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าว่า ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย .....
23 พ.ย. 2557
          นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2557 และการเตรีย .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
25 พ.ย. 57 / 13:59:28
จังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
25 พ.ย. 57 / 13:09:25
สถานศึกษาอาชีวศึกษาลำปาง จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน สร้างมาตรฐานการศึกษา และเตรียมความพร้อมบุคลากรก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
25 พ.ย. 57 / 11:08:07
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบนโยบายสำนักงาน ปภ.ทั่วประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างเคร่งครัด
25 พ.ย. 57 / 10:57:19
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเทคนิคการตกแต่งเคลือบบนผลิตภัณฑ์ เซรามิก หัวข้อ "ลำปาง เคลือบงามแต้หนา"
24 พ.ย. 57 / 16:16:58
จ.ลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
24 พ.ย. 57 / 15:16:34
ร่วมส่งผลงานประกวดเทคนิคการตกแต่งเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิก หัวข้อ "ลำปาง เคลือบงามแต้หนา"
24 พ.ย. 57 / 14:04:16
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง คาดการณ์อุณหภูมิฤดูหนาวปีนี้จะสูงกว่าค่าปกติ เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
24 พ.ย. 57 / 10:17:35
พ่อเมืองลำปางชวนประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย   30/11/2557   
ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย   11/12/2557   
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมชมงาน ชมรมอาชีพ ICT เพื่อให้บริการแก่ประชาชน   28/11/2557   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น  03/12/2557   
วิทยาลัยการอาชีพลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  27/11/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  26/11/2557   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  01/12/2557   
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัดสั่งจองเสื้อยืดโปโลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  10/12/2557   
แขวงการทางพะเยาประกาศประกวดราคาจ้างก่อเหมาปรับปรุงเส้นทาง  28/11/2557   
เทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า)   03/12/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
25 พ.ย. 57 / 17:20:43
แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี วิสัยทัศน์ ที่ จ.ลำพูน ต้องเร่งขับเคลื่อน
25 พ.ย. 57 / 16:34:10
การมอบรางวัล โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014
25 พ.ย. 57 / 16:30:24
จังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท
25 พ.ย. 57 / 16:25:21
SIPA จัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่นพระมหาชนก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 พ.ย. 57 / 16:20:39
ททท. จัดโครงการ "Chiang Mai & North Travel Mart 2014"
25 พ.ย. 57 / 16:17:26
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประเทศและวันพ่อแห่งชาติ
25 พ.ย. 57 / 16:15:47
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงานการประกวด "อ้ายบ่าว-สาวจี๋ 90 ปี๋ราชภัฏเชียงใหม่"
25 พ.ย. 57 / 16:14:12
จังหวัดลำพูนเชิญชวนร่วมประกอบพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
25 พ.ย. 57 / 16:12:45
สสจ. เชิญร่วมงาน รณรงค์ Getting to zero "ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหา เอดส์และเพศสัมพันธ์" 1 ธันวา วันเอดส์โลก
25 พ.ย. 57 / 16:12:05
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และค่านิยมหลักของคนไทย
หัวข้อข่าวทั้งหมด