สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

2 ก.ย. 2557
          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตินิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่ 2 - 6 กันยายน 2557 ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่   .....
2 ก.ย. 2557
          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ จังหวัดลำปาง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายภาคประชาชน ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง นำมวลเหล่าสมาชิกและเครือข่ายในพื้นที่จากทั้ง 13 อำเภอ ของ จ.ลำปาง เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ที่ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผล .....
1 ก.ย. 2557
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเวทีเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เพื่อหาแนวทางสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง          
วันที่ 1 กันยายน 2557 เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน .....
1 ก.ย. 2557
          พระสงฆ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง เข้ารับการถวายความรู้ เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ความปรองดองสมานฉันท์           
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ถวายองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีก .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
2 ก.ย. 57 / 10:28:10
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชน ระวังฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนัก
2 ก.ย. 57 / 05:39:21
ก.ธ.จ.ลำปาง นำมวลสมาชิกเครือข่าย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มเติมองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายในพื้นที่
1 ก.ย. 57 / 17:00:06
เสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถนนสายวัฒนธรรมลำปาง
1 ก.ย. 57 / 11:06:34
จ.ลำปาง จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ สู่ความปรองดองสมานฉันท์
31 ส.ค. 57 / 18:19:25
จ.ลำปาง จัดประชุมสัมมนา "การจัดรูปที่ดิน" เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
31 ส.ค. 57 / 11:17:51
จ.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานแบบบูรณาการจังหวัด
30 ส.ค. 57 / 16:12:14
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง
30 ส.ค. 57 / 14:42:21
จังหวัดลำปางจัดแสดง แสง สี เสียง และสื่อประสม บนถนนสายวัฒนธรรม
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน  08/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตออร์  12/09/2557   
เทศบาลตำบลหนองจ๊อมจะประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  11/09/2557   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ที่ชุมชนพงค์พัชร ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน  11/09/2557   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ  11/09/2557   
สำนักงานเทศบาลดอยสะเก็ดประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบราคากล้อง CCTV  10/09/2557   
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  08/09/2557   
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้ , อุปกรณ์การเรียนการสอน , วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ  11/09/2557   
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ( เครื่องออกกำลังกาย )ฯ  11/09/2557   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานฯ  09/09/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
2 ก.ย. 57 / 18:45:04
เชียงใหม่เตรียมจัดงานเสวนาความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ TEDx ChiangMai ปลายเดือนนี้
2 ก.ย. 57 / 18:44:28
ฝนตกหนักระดับน้ำหลายแห่งเพิ่มรวดเร็วเตือนรับมือสถานการณ์น้ำ
2 ก.ย. 57 / 18:43:51
ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนายื่นหนังสือบริษัททัวร์งดจ้างไกด์ต่างด้าว
2 ก.ย. 57 / 18:01:37
ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช.ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม 42 คน
2 ก.ย. 57 / 17:53:24
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
2 ก.ย. 57 / 17:36:45
ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม 42 คน
2 ก.ย. 57 / 17:35:34
ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม 42 คน
2 ก.ย. 57 / 17:34:34
ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม 42 คน
2 ก.ย. 57 / 17:33:34
ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม 42 คน
2 ก.ย. 57 / 16:35:06
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะติดตามงานหน่วยงานในสังกัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการกำหนดตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสู่ผู้บริหารระดับสูง
หัวข้อข่าวทั้งหมด