สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCข้อมูลเคเบิ้ลทีวีใน จังหวัดลำปาง
ข้อมูลสื่อมวลชน จังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดลำปาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก


ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศไปสู่ความเจิรญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

21 ส.ค. 2557
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตือนภัยให้เกษตรกรระมัดระวังสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557          
วันที่19-21 สิงหาคม 2557 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย .....
21 ส.ค. 2557
          นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วม ที่ศาลาประชาคมอำเภองาว หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 200 ชุด&nb .....
21 ส.ค. 2557
          ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จและศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอเตรียมผลักดันให้เป็นผู้บริการแบบเบ็ดเสร็จ          
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 .....
21 ส.ค. 2557
          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสิ่งทอ จัดการประชุมสัมมนานำเสนอผลผลิตนวัตกรรมใหม่ "ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดลำปาง" นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 3 รูปแบบ ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินโครงการ "พัฒนาผ้าทอพื้นเมืองเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน" จัดแสดงให้สาธารณชนได้รับท .....

นานาสาระ บทความน่ารู้

  • วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
          ไฟป่า เป็นปัญหาสำคัญสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  • แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
          ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยขยะที่มีส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้นทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทย
  • บทเรียนจากเวทีเสวนา ฟ้าใส ไร้มลพิษ ที่บ้านสามขา : หมู่บ้านต้นแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีเสวนา “ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ตามโครงการ“ฟ้าใส ไร้มลพิษ” ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงฤดูแล้ง

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4

ข่าวท้องถิ่น จังหวัด.ลำปาง
21 ส.ค. 57 / 16:42:41
เตือนภัยเกษตรให้ระมัดระวังสภาพอากาศ
21 ส.ค. 57 / 15:51:59
ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง
21 ส.ค. 57 / 15:01:40
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ลำปาง
21 ส.ค. 57 / 13:12:36
จ.ลำปาง นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่จากการพัฒนาผ้าทอพื้นเมือง เตรียมนำเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
20 ส.ค. 57 / 16:25:19
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต15 ติดตามผลดำเนินงานตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางตามนโยบาย คสช.
20 ส.ค. 57 / 15:32:44
จังหวัดลำปางจัดสร้างวัตถุมงคล " รุ่นมหาบารมี โชคดี มีสุข" รุ่นแรกของลำปาง
20 ส.ค. 57 / 14:16:53
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางจัดเวทีเสวนาสื่อมวลชน อป.มช. เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 2
20 ส.ค. 57 / 12:05:37
กฟผ.แม่เมาะ นำเงินจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนา จ.ลำปาง กว่า 3 แสนบาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  28/08/2557   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  21/08/2557   
ขอเชิญนิติบุคคล(ที่ไม่แสวงหากำไร)เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแ่ห่งชาติ  02/09/2557   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง  27/08/2557   
มหาวิืทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อะบายน้ำทิ้งพร้อมสะดืออ่าง  26/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สอบราคาจัดซื้อเครื่ืองแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัย  02/09/2557   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  29/08/2557   
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  26/08/2557   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน  19/09/2557   
แขวงการทางเชียงรายที่ 2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  26/08/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/pr-lampang/

 

Thai Student Loan Org

ข่าวรอบเมืองเหนือ
21 ส.ค. 57 / 17:58:05
จังหวัดเชียงใหม่เชิญผู้รับซื้อและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นในอำเภอพร้าวหารือปัญหาเรื่องขายข้าวแล้วไม่ได้รับเงิน
21 ส.ค. 57 / 16:42:41
เตือนภัยเกษตรให้ระมัดระวังสภาพอากาศ
21 ส.ค. 57 / 16:42:37
โรงเรียนขุนยวมวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557
21 ส.ค. 57 / 16:40:13
เกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางเส้นทางสาย 108 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย ขณะนี้ รถสามารถสัญจรไป มาได้แล้ว
21 ส.ค. 57 / 16:35:19
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ล่องเรือแม่น้ำปิง เพื่อวางแผนขุดลอกแม่น้ำปิง
21 ส.ค. 57 / 16:34:07
คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ตรวจประเมินโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา และกองบังคับการตำรวจภูธร จ.แม่ฮ่องสอน
21 ส.ค. 57 / 16:31:39
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ยกระดับ จุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร
21 ส.ค. 57 / 16:30:06
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
21 ส.ค. 57 / 15:51:59
ผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง
21 ส.ค. 57 / 15:02:52
เทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2557
หัวข้อข่าวทั้งหมด